certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047
Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego celem jest wskazanie najbardziej efektywnego, szczególnie z punktu widzenia poniesionych kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz uzyskanej oszczędności energii, Audyt energetyczny wyznacza również założenia do przyszłego projektu budowlanego w oparciu o który zostaną wykonane prace usprawniające jakie wskaże audyt energetyczny.

Analiza energetyczno-ekonomiczna przedsięwzięcia pozwala na uzyskanie maksimum oszczędności minimalnym kosztem dzięki czemu w stosunkowo krótkim czasie poniesione wydatki zwracają się inwestorowi, który wykonał uprzednio audyt energetyczny.
W związku z prowadzoną w Europie politykę obniżania zużycia energii, a co za tym idzie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, każdy budynek mieszkalny dla którego został wykonany audyt energetyczny może liczyć na dofinansowanie do planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - tzw. premii termomodernizacyjnej.

Firma WIELITERM wykona audyt energetyczny dla każdego typu budynku (mieszkalne jedno i wielorodzinne, użyteczności publicznej, przemysłowe)
Szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku 4. Audyt energetyczny budynku składa się z następujących części:
1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w tabeli 1 w części 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia i zawierającej:
a) dane dotyczące budynku oraz jego właściciela lub zarządcy,
b) dane dotyczące audytora koordynującego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem,
c) dane dotyczące współautorów audytu energetycznego,
d) spis treści;

2) karty audytu energetycznego, obejmującej dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie z wzorem określonym w tabeli 2 w części 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych usprawnień, w tym w szczególności określenie maksymalnej wielkości środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, zawierającej:
a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności: opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,
b) co najmniej uproszczoną dokumentacją techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata,
c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności: ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,
d) charakterystykę energetyczną budynku, to jest informacje o mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowaniu na ciepło, zużyciu energii, taryfach i opłatach,
e) charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności: sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - opis tej modernizacji,
f) charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności: rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów,
g) charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności: rodzaj, typ wentylacji,
h) charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku,
i) charakterystykę instalacji gazowej, przewodów kominowych, w przypadku gdy mają one wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
j) charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne;

5) oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych;

6) wykazu wskazanych do oceny efektywności i dokonania wyboru usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych;

7) dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięcia termomodernizacyjnego, z określeniem kosztów na podstawie odpowiednich kosztorysów sporządzonych według metody kalkulacji uproszczonej, określonej w przepisach odrębnych;

8) opisu technicznego i niezbędnych szkiców optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

Audyt energetyczny może stanowić podstawą do uzyskania wsparcia finansowego. Dostępnymi źródłami finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych są:
 • premia termomodernizacyjna lub remontowa,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2007-2013,
 • dotacje i pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • dotacje i pożyczki Wojewódzkich Funduszy Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów warunkiem niezbędnym do uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest audyt energetyczny lub audyt remontowy modernizowanego budynku.
Premia termomodernizacyjna stanowi do 20% zaciągniętego kredytu, przy czym nie może być większa niż 16% poniesionych kosztów termomodernizacji oraz dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.
Premia remontowa może być przyznana wyłącznie inwestorowi przeprowadzającemu remont budynku wielorodzinnego oddanego do użytkowania przed 14.08.1961 roku. O przyznanie premii mogą się starać osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych. Wysokość tej premii stanowi do 20% kredytu zaciągniętego na potrzeby realizacji remontu, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

wykonywanie projektów
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków WIELITERM - Wieliczka, Kraków, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie Świadectwa energetyczne brutto*
Świadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynków o powierzchni do 200m2.

ZDJĘCIA TERMOWIZYJNE

 tanie certyfikaty energetyczne 150zł tanie świadectwa energetyczne * Cena zdjęć domu jednorodzinnego dla którego zlecono wykonanie świadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

świadectwo energetyczne Myślenice

   AKTUALNO�CIAudyt energetyczny budynku przemysłowego

Audyt energetyczny Odlewni JAFAR w Jale. Opracowanie w ramach projektu FOUNDRYBENCH
Audyt energetyczny wraz z 
     projektem termomodernizacji w Stalowej Woli
Kompleksowa termomodernizacja - Audyt energetyczny, projekt budowlany wraz ze wzmocnieniem ścian wykonanych w technologii wielkiej płyty Wk-70
audyt energetyczny 
     budynku Instytutu Górotworu PAN w Krakowie
Audyt energetyczny Instytutu Górotworu PAN w Krakowie. System Zielonych Inwestycji - GIS program NFO
Audyt energetyczny Warszawa,
       audyt remontowy Warszawa
Zespół zabytkowych kamienic na Warszawskiej Starówce - wykonanie Audytów Remontowych

POLECAMY:


dofinansowanie do budynków energooszczędnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFOŚiGW do BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

wg standardu NF40


analiza możliwości racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywności
zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach


ocena energetyczna budynkówCopyright Wieliterm 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.