certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047Projektowana charakterystyka energetyczna


oraz

Charakterystyka energetyczna na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFOŚiGW do BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH wg standardu NF40Charakterystyka energetyczna stanowi obecnie integralną część projektu architektoniczno-budowlanego, a obowiązek dołączenia jej do projektu wynika z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Zwolnione z obowiązku dołączenia charakterystyki energetycznej budynku są projekty niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych.

Obecnie, w związku z niedawnymi zmianami w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego charakterystyka energetyczna wymagana jest również w projektach budynków jednorodzinnych.

Wyznaczanie i opracowywanie charakterystyki energetycznej przebiega zawsze zgodnie z metodologią według której opracowuje się świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak występują między nimi pewne różnice, a mianowicie:

Podstawową różnicą jest to, że świadectwo energetyczne sporządza się dla obiektu istniejącego, zaś wykonywanie charakterystyki energetycznej dotyczy zazwyczaj budynku, który dopiero jest projektowany, przez co podczas projektowania charakterystyki energetycznej możemy analizować różne rozwiązania i ich ewentualny wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku podczas gdy na etapie wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej stwierdzamy stan już istniejący. Rzetelnie wykonana charakterystyka energetyczna wykonana przez doświadczonego audytora pozwala na wyciągnięcie wniosków, które po uwzględnieniu w czasie realizacji przyniosą wymierne oszczędności.

Drugą różnicą jest brak ściśle określonej formy charakterystyki energetycznej, jednak bez względu na formę powinna zawsze zawierać te same parametry, czyli:
właściwości izolacyjne przegród zewnętrznych, sprawności energetyczne instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, sumaryczne zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz końcową, a także potwierdzenie, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT2008) "budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a dla budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie."


Wymagania te mogą być spełnione na jeden z dwóch sposobów:

  • przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w WT2008 lub
  • wartość rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energią pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz, w przypadku budynków niemieszkalnych, oświetlenia wbudowanego, jest mniejsza od wartości maksymalnej określonej w rozporządzeniu (EP wg WT2008), a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.

Przegrody zewnętrzne budynku muszą spełniać następujące warunki związane z transportem wilgoci:

  • na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych,
  • we wnętrzu przegrody zewnętrznej nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.
Do sprawdzenia obu warunków rozporządzanie przywołuje normę PN–EN ISO 13788 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”.

Spełnienie warunku uniknięcia wzrostu grzybów pleśniowych polega na zaprojektowaniu przegrody tak, aby maksymalny obliczeniowy czynnik temperaturowy na powierzchni wewnętrznej był mniejszy od dopuszczalnego. Oznacza to, że temperatura przegrody na powierzchni wewnętrznej nie może być niższa od przyjętego minimum. Wyznacza się je w oparciu o założenie maksymalnej wilgotności względnej na powierzchni przegrody, której przekroczenie powodowałoby wzrost grzybów pleśniowych.

Drugi warunek uznaje się za spełniony, jeśli ilość wilgoci skumulowanej w przegrodzie wysycha podczas lata i, co za tym idzie, nie następuje jej przyrost w kolejnych latach.


Firma WIELITERM wykonuje projektowane charakterystyki energetyczne wszystkich typów budynków.

wykonywanie projektów
Certyfikat energetyczny - obejmuje szacunkowe dane dotyczące zapotrzebowania budynku na energię, został wprowadzony w wyniku dyrektyw Unii Europejskiej związanych z efektywnością cieplną budynków.

wykonywanie projektów

wykonywanie projektów
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków WIELITERM - Wieliczka, Kraków, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie świadectwa energetyczne brutto*
świadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynków o powierzchni do 200m2.

ZDJĘCIA TERMOWIZYJNE

 tanie certyfikaty energetyczne 150zł tanie świadectwa energetyczne * Cena zdjęć domu jednorodzinnego dla którego zlecono wykonanie świadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

świadectwo energetyczne Myślenice

POLECAMY:


dofinansowanie do budynków energooszczędnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFOŚiGW do BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

wg standardu NF40


analiza możliwości racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywności
zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach


ocena energetyczna budynków   AKTUALNOŚCIcharakterystyka energetyczna Kraków
Charakterystyka energetyczna - Hotel.
projektowana charakterystyka energetyczna Kraków
Projektowana charakterystyka energetyczna Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii w Krośnie
charakterystyka energetyczna do projektu budowlanego
Projektowana charakterystyka energetyczna do rozbudowy Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach

świadectwo energetyczne Myślenice

Copyright Wieliterm 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.