certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047Projektowana charakterystyka energetyczna


oraz

Charakterystyka energetyczna na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFO�iGW do BUDYNK�W ENERGOOSZCZ�DNYCH wg standardu NF40Charakterystyka energetyczna stanowi obecnie integraln� cz�� projektu architektoniczno-budowlanego, a obowi�zek do��czenia jej do projektu wynika z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Zwolnione z obowi�zku do��czenia charakterystyki energetycznej budynku s� projekty niewielkich obiekt�w gospodarczych, inwentarskich i sk�adowych.

Obecnie, w zwi�zku z niedawnymi zmianami w Rozporz�dzeniu w sprawie szczeg�owego zakresu i formy projektu budowlanego charakterystyka energetyczna wymagana jest r�wnie� w projektach budynk�w jednorodzinnych.

Wyznaczanie i opracowywanie charakterystyki energetycznej przebiega zawsze zgodnie z metodologi� wed�ug kt�rej opracowuje si� �wiadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak wyst�puj� mi�dzy nimi pewne r�nice, a mianowicie:

Podstawow� r�nic� jest to, �e �wiadectwo energetyczne sporz�dza si� dla obiektu istniej�cego, za� wykonywanie charakterystyki energetycznej dotyczy zazwyczaj budynku, kt�ry dopiero jest projektowany, przez co podczas projektowania charakterystyki energetycznej mo�emy analizowa� r�ne rozwi�zania i ich ewentualny wp�yw na zapotrzebowanie energetyczne budynku podczas gdy na etapie wykonywania �wiadectwa charakterystyki energetycznej stwierdzamy stan ju� istniej�cy. Rzetelnie wykonana charakterystyka energetyczna wykonana przez do�wiadczonego audytora pozwala na wyci�gni�cie wniosk�w, kt�re po uwzgl�dnieniu w czasie realizacji przynios� wymierne oszcz�dno�ci.

Drug� r�nic� jest brak �ci�le okre�lonej formy charakterystyki energetycznej, jednak bez wzgl�du na form� powinna zawsze zawiera� te same parametry, czyli:
w�a�ciwo�ci izolacyjne przegr�d zewn�trznych, sprawno�ci energetyczne instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, sumaryczne zapotrzebowanie na energi� pierwotn� oraz ko�cow�, a tak�e potwierdzenie, �e przyj�te w projekcie rozwi�zania spe�niaj� wymagania dotycz�ce oszcz�dno�ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 w sprawie warunk�w technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (WT2008) "budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciep�ej wody u�ytkowej, a dla budynku u�yteczno�ci publicznej r�wnie� o�wietlenia wbudowanego, powinny by� zaprojektowane i wykonane tak, aby ilo�� ciep�a, ch�odu i energii elektrycznej, potrzebnych do u�ytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mo�na by�o utrzyma� na racjonalnie niskim poziomie."


Wymagania te mog� by� spe�nione na jeden z dw�ch sposob�w:

  • przegrody zewn�trzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaj� wymaganiom izolacyjno�ci cieplnej okre�lonym w WT2008 lub
  • warto�� rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialn� energi� pierwotn� (EP) do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciep�ej wody u�ytkowej, ch�odzenia oraz, w przypadku budynk�w niemieszkalnych, o�wietlenia wbudowanego, jest mniejsza od warto�ci maksymalnej okre�lonej w rozporz�dzeniu (EP wg WT2008), a tak�e je�eli przegrody zewn�trzne budynku odpowiadaj� wymaganiom izolacyjno�ci cieplnej niezb�dnej dla zabezpieczenia przed kondensacj� pary wodnej.

Przegrody zewn�trzne budynku musz� spe�nia� nast�puj�ce warunki zwi�zane z transportem wilgoci:

  • na wewn�trznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewn�trznej nie mo�e wyst�powa� kondensacja pary wodnej umo�liwiaj�ca rozw�j grzyb�w ple�niowych,
  • we wn�trzu przegrody zewn�trznej nie mo�e wyst�powa� narastaj�ce w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacj� pary wodnej.
Do sprawdzenia obu warunk�w rozporz�dzanie przywo�uje norm� PN�EN ISO 13788 �Cieplno-wilgotno�ciowe w�a�ciwo�ci komponent�w budowlanych i element�w budynku. Temperatura powierzchni wewn�trznej konieczna do unikni�cia krytycznej wilgotno�ci powierzchni i kondensacja mi�dzywarstwowa. Metody obliczania�.

Spe�nienie warunku unikni�cia wzrostu grzyb�w ple�niowych polega na zaprojektowaniu przegrody tak, aby maksymalny obliczeniowy czynnik temperaturowy na powierzchni wewn�trznej by� mniejszy od dopuszczalnego. Oznacza to, �e temperatura przegrody na powierzchni wewn�trznej nie mo�e by� ni�sza od przyj�tego minimum. Wyznacza si� je w oparciu o za�o�enie maksymalnej wilgotno�ci wzgl�dnej na powierzchni przegrody, kt�rej przekroczenie powodowa�oby wzrost grzyb�w ple�niowych.

Drugi warunek uznaje si� za spe�niony, je�li ilo�� wilgoci skumulowanej w przegrodzie wysycha podczas lata i, co za tym idzie, nie nast�puje jej przyrost w kolejnych latach.


Firma WIELITERM wykonuje projektowane charakterystyki energetyczne wszystkich typ�w budynk�w.

wykonywanie projekt�w
Certyfikat energetyczny - obejmuje szacunkowe dane dotycz�ce zapotrzebowania budynku na energi�, zosta� wprowadzony w wyniku dyrektyw Unii Europejskiej zwi�zanych z efektywno�ci� ciepln� budynk�w.

wykonywanie projekt�w

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynk�w o powierzchni do 200m2.

ZDJ�CIA TERMOWIZYJNE

 tanie certyfikaty energetyczne 150z� tanie �wiadectwa energetyczne * Cena zdj�� domu jednorodzinnego dla kt�rego zlecono wykonanie �wiadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

�wiadectwo energetyczne My�lenice

POLECAMY:


dofinansowanie do budynk�w energooszcz�dnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFO�iGW do BUDYNK�W ENERGOOSZCZ�DNYCH

wg standardu NF40


analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MO�LIWO�CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych system�w zaopatrzenia w energi� - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


ocena energetyczna budynk�w   AKTUALNO�CIcharakterystyka energetyczna Krak�w
Charakterystyka energetyczna - Hotel.
projektowana charakterystyka energetyczna Krak�w
Projektowana charakterystyka energetyczna Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii w Kro�nie
charakterystyka energetyczna do projektu budowlanego
Projektowana charakterystyka energetyczna do rozbudowy Internatu Zespo�u Szk� Ponadgimnazjalnych w My�lenicach

�wiadectwo energetyczne My�lenice

Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.