certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047Pliki cookies
Ta strona mo�e zawiera� pliki cookies! Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie� Twojej przegl�darki oznacza, �e b�d� one umieszczane w Twoim urz�dzeniu ko�cowym. Pami�taj, �e zawsze mo�esz zmieni� ustawienia. Poni�ej wi�cej informacji ... Czym s� pliki "cookies"? Pliki �cookies� to ma�e pliki tekstowe rejestruj�ce aktywno�� u�ytkownika online. U�atwiaj� poruszanie si� po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych dzia�a�, poniewa� rozpoznaj� urz�dzenie U�ytkownika i wy�wietlaj� stron� dopasowan� do jego indywidualnych preferencji. Ich wy��czenie mo�e spowodowa� b��dne dzia�anie strony oraz brak dost�pu do niekt�rych funkcji. Jaki rodzaj plik�w "cookie" u�ywamy i w jaki spos�b s� wykorzystywane? Cookies przechowuj� informacje na temat wybranego przez u�ytkownika j�zyka, w jakim wy�wietlana jest strona, wy��czenie ich spowoduje, �e niemo�liwym b�dzie przegl�danie strony w r�nych j�zykach (je�li taka strona jest wy�wietlana na kilku j�zykach). Cookies zapisuj� r�wnie� dane statystyczne o odwiedzinach oraz PHPSESSID. Skrypt przechowuje tak�e w zmiennej sesyjnej (sessions) informacje o u�ytkowniku je�li istnieje mo�liwo�� zalogowania. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawid�owego dzia�ania skryptu. Zewn�trzne pliki cookies wykorzystywane przez ewentualnych partner�w strony internetowej (np. Google, Facebook, Allegro, Stat24, Youtube itp) podlegaj� ich w�asnej polityce prywatno�ci. Usuwanie plik�w "cookies" Standardowo oprogramowanie s�u��ce do przegl�dania stron internetowych domy�lnie dopuszcza umieszczanie plik�w �cookies� na urz�dzeniu ko�cowym. Ustawienia te mog� zosta� zmienione w taki spos�b, aby blokowa� automatyczn� obs�ug� plik�w �cookies� w ustawieniach przegl�darki internetowej b�d� informowa� o ich ka�dorazowym przes�aniu na urz�dzenie u�ytkownika. Szczeg�owe informacje o mo�liwo�ci i sposobach obs�ugi plik�w �cookies� dost�pne s� w ustawieniach oprogramowania (przegl�darki internetowej). UWAGA! Ograniczenie stosowania plik�w �cookies�, mo�e wp�yn�� na niekt�re funkcjonalno�ci dost�pne na stronie internetowej.

wykonywanie projekt�w

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.