efektywno� energetyczna Krak�w
Tel: 606 471 235
        698 656 047Efektywno� energetycznaDYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE EFEKTYWNO�CI KO�COWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII I US�UG ENERGETYCZNYCH

Celem dyrektywy, jak to okre�la art.1 jest op�acalna ekonomicznie poprawa efektywno�ci ko�cowego wykorzystania energii w ka�dym pa�stwie cz�onkowskim poprzez:
- okre�lenie cel�w oraz stworzenie mechanizm�w, zach�t i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych, niezb�dnych w celu usuni�cia istniej�cych barier rynkowych utrudniaj�cych efektywne ko�cowe wykorzystanie energii,
- stworzenie warunk�w dla rozwoju i promowania rynku us�ug energetycznych oraz dla dostarczenia odbiorcom ko�cowym innych �rodk�w poprawy energetycznej.
Oczekiwania poprawy efektywno�ci wykorzystania energii przez u�ytkownik�w ko�cowych wynikaj� tak�e st�d, �e w perspektywie kr�tko - i �rednioterminowej istniej� stosunkowo niewielkie mo�liwo�ci wywierania wp�ywu w inny spos�b na warunki dostaw i dystrybucji energii. Wed�ug dyrektywy, efektywno�� wykorzystania energii przez odbiorc�w ko�cowych przyczyni si� r�wnie� do zmniejszenia zu�ycia energii pierwotnej oraz do zmniejszenia emisji dwutlenku w�gla i innych gaz�w cieplarnianych.
Dyrektywa ma tak�e zastosowanie do podmiot�w dostarczaj�cych �rodki poprawy efektywno�ci energetycznej, dystrybutor�w energii, operator�w systemu dystrybucji oraz przedsi�biorstw prowadz�cych detaliczn� sprzeda� energii.

Priorytetem w Unii Europejskiej od wielu lat pozostaje tzw. efektywno�� energetyczna tj. zale�no�� mi�dzy energi� uzyskiwan�, a energi� doprowadzon�. Podejmowane s� w tej sprawie decyzje polityczne oraz wydawane s� akty prawne w postaci dyrektyw. W roku 2005 przyj�to tzw. Zielon� Ksi�g� w sprawie efektywno�ci energetycznej, czyli osi�gaj�c wi�cej zu�ywaj�c mniej. Jest to dokument przedstawiaj�cy istniej�ce mo�liwo�ci i obszary dzia�a� jakie nale�a�oby podj��, aby rzeczywi�cie doprowadzi� do racjonalnego zu�ywania energii.

Wed�ug oblicze� ekspert�w Unia Europejska mog�aby zaoszcz�dzi� ok. 20 % obecnej konsumpcji energii poprzez jej efektywne wykorzystanie. Na uwag� zas�uguje to, �e w�r�d barier ograniczaj�cych podejmowanie po��danych dzia�a� wymienia si� min.:
- brak projekt�w edukacyjnych dotycz�cych efektywno�ci energetycznej,
- brak wsparcia ze strony administracji pa�stwowej dla inicjatyw i przedsi�wzi�� oszcz�dno�ciowych, w tym dla wprowadzania nowych technologii,
- brak informacji dla odbiorcy na temat w�asnych koszt�w konsumpcji energii,
- niech�� przedsi�biorstw dzia�aj�cych w sektorze energetycznym do udzia�u w przedsi�wzi�ciach zmierzaj�cych do racjonalnego zu�ywania energii.wykonywanie projekt�w
Certyfikat energetyczny - obejmuje szacunkowe dane dotycz�ce zapotrzebowania budynku na energi�, zosta� wprowadzony w wyniku dyrektyw Unii Europejskiej zwi�zanych z efektywno�ci� ciepln� budynk�w.

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynk�w o powierzchni do 200m2.

ZDJ�CIA TERMOWIZYJNE

 tanie certyfikaty energetyczne 150z� tanie �wiadectwa energetyczne * Cena zdj�� domu jednorodzinnego dla kt�rego zlecono wykonanie �wiadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

�wiadectwo energetyczne My�lenice

   AKTUALNO�CIAudyt energetyczny budynku przemys�owego
W ramach projektu FOUNDRYBENCH opracowali�my Audyt energetyczny Odlewni JAFAR k. Jas�a.
Projekt ocieplenia
Projekt termomodernizacji Instytutu Materia��w i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej
�wiadectwo energetyczne kompleksu przemys�owego
Certyfikat energetyczny kompleksu przemys�owego British American Tobacco - 19 budynk�w! kubatura 190 000 m3!

POLECAMY:


dofinansowanie do budynk�w energooszcz�dnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFO�iGW do BUDYNK�W ENERGOOSZCZ�DNYCH

wg standardu NF40


analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MO�LIWO�CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych system�w zaopatrzenia w energi� - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


ocena energetyczna budynk�w
Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.