certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047
Audyt efektywnosci ekologicznej
OTWARTY KONKURS W RAMACH FUNDUSZY EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

"Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 67 394 000 EUR, tj. 279 152 687PLN[1].

1. Cel Programu
Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
2. Obszar programowy
W ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” zdefiniowano dwa obszary programowe:
Obszar programowy nr 5 „Efektywność energetyczna”,
Obszar programowy nr 6 „Energia odnawialna”.
3. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania[2]
Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:
1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci) zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).
Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
rekuperatory ciepła;
pompy ciepła;
kolektory słoneczne;
małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).
3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, o których mowa w ppkt. 1.
Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu są w posiadaniu/władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki użyteczności publicznej.
4. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z ust. 1.2 Aneksu nr II do umowy w sprawie programu:
jednostki sektora finansów publicznych;
podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.
5. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 67 394 000 EUR, tj. 279 152 687 PLN, w tym:
na obszar programowy nr 5 – Efektywność energetyczna – 55 905 250 EUR, tj. 231 565 136 PLN,
na obszar programowy nr 6 – Energia odnawialna – 11 488 750 EUR, tj. 47 587 551 PLN.
Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
6. Poziom dofinansowania projektu
Poziom dofinansowania dla projektu będzie uzależniony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielkość redukcji lub uniknięcie emisji CO2 i nie będzie wyższy niż 80 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie może ulec modyfikacji polegającej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu w wyniku:
uznania części kosztów projektu za niekwalifikowane
uwzględnienia zysku wygenerowanego w projekcie
dostosowania do odpowiednich przepisów regulujących zasady pomocy publicznej.
Środki na pokrycie pozostałych kosztów projektu zapewnia Wnioskodawca projektu.
Okres zwrotu kosztów projektu (dofinansowanie + współfinansowanie) nie może przekroczyć 20 lat.
7. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu
W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR, tj. 704 157 PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln EUR, tj. 12 426 300 PLN.
Ostateczna kwota dofinansowania przyznana na projekt uzależniona jest od całkowitej wielkości usuniętej lub unikniętej emisji CO2/rok w wyniku realizacji projektu. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3600 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).
8. Okres kwalifikowalności wydatków
Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. wyboru projektów.
Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 30 kwietnia 2016 roku.
9. Kryteria wyboru projektów
W naborze głównym wniosków każdy Wnioskodawca może złożyć jedynie jeden wniosek o dofinansowanie.
Zostanie przeprowadzona dwuetapowa weryfikacja wniosków:
1. Dostępu (formalna, kwalifikowalności), w trakcie której wnioski aplikacyjne weryfikowane są pod kątem spełniania kryteriów formalnych i kwalifikowalności;
2. Selekcji (merytoryczno-techniczna), prowadzona zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet ds. Wyboru Projektów, w trakcie której, wnioski aplikacyjne weryfikowane są m.in. pod kątem wykonalności, zasadności, efektywności ekonomicznej, innowacyjność, planowanego efektu ekologicznego, a także wpływu na środowisko oraz przyczyniania się do realizacji celów, rezultatów i wyników danego Programu.
Zgodnie z zapisami Aneksu II ppkt 3 oraz z przyjętymi kryteriami wyboru projektów przyznany poziom dofinansowania dla projektu uzależniony jest od poziomu redukcji lub uniknięcia emisji CO2 lub najwyższej produkcji energii odnawialnej, a także od poziomu nakładów inwestycyjnych - pierwszeństwo zostanie przyznane projektom o najwyższym poziomie redukcji emisji CO2 lub najwyższej produkcji energii odnawialnej w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób.
Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca będzie miał możliwość poprawy lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnieniu podlegają następujące braki:
- oczywiste błędy pisarskie i omyłki rachunkowe we wniosku i/lub w załącznikach
- brak wersji elektronicznej wniosku i/lub załączników
- brak zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku
- brak załączników.

W przypadku uzupełnień, do Wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drogą elektroniczną i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupełnienia wniosku aplikacyjnego lub do przedstawienia wyjaśnień. Wezwanie będzie określać, które kryteria nie zostały spełnione oraz zawierać szczegółowe wskazanie zakresu niezgodności. Uzupełnienie i/lub wyjaśnienia będą przedstawiane przez Wnioskodawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnień przez NFOŚiGW. Ocena merytoryczna jest dokonywana przez dwóch ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezaangażowanych we wdrażanie programu posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie zagadnień związanych z ocenianymi projektami. Minimalna całkowita liczba punktów (próg), która pozwala na pozytywną ocenę merytoryczno - techniczną projektu, a tym samym kwalifikuje projekt do umieszczenia na liście rankingowej to 55 pkt na 100 pkt możliwych od uzyskania. Minimalna liczba punktów (próg) w ramach określonego kryterium selekcji w ocenie merytoryczno-technicznej, kwalifikująca projekt do dalszego postępowania, a tym samym wymagana do uzyskania przez projekt w celu umieszczenia go na liście rankingowej została podana w Kryteriach szczegółowych (do pobrania poniżej). W celu umieszczenia projektu na liście rankingowej spełnione powinny być jednocześnie dwa powyższe warunki. Zatwierdzone szczegółowe kryteria oceny projektów (formalne i merytoryczno-techniczne) wraz z liczbą punktów za każde kryterium są dostępne do pobrania poniżej. 10. System płatności Dofinansowanie będzie realizowane w formie refundacji kosztów poniesionych i w formie jednorazowej zaliczki, natomiast płatność końcowa płatna będzie po akceptacji raportu końcowego. Kwota zaliczki uzależniona jest od rodzaju beneficjenta, może zostać wypłacona jednorazowo, w kwocie: do 40 % przyznanego dofinansowania – jednostki sektora finansów publicznych w tym jednostki samorządu terytorialnego; do 10 % przyznanego dofinansowania – podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne. Zaliczka będzie wypłacona beneficjentowi na podstawie zawartej umowy w sprawie projektu i rozliczona we wniosku/ach o płatność. Refundacja kosztów poniesionych będzie wypłacona beneficjentowi na podstawie sprawozdań okresowych (wniosków o płatność), jednakże po akceptacji przez NFOŚiGW rozliczenia wcześniej wypłaconej zaliczki. W ramach realizacji każdego projektu przewiduje się również płatność końcową (kwota zatrzymana), która będzie wypłacana beneficjentom po akceptacji sprawozdania końcowego. Ustanowiona kwota zatrzymana będzie wynosić 5 % przyznanego dofinansowania. W przypadku weryfikacji wydatków poniesionych przez partnera projektu z krajów Darczyńców, rozliczenie może nastąpić na podstawie raportu niezależnego biegłego rewidenta potwierdzającego, że deklarowane koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, prawem krajowym i praktyką rachunkowości kraju partnera projektu. Ww. raport powinien być postrzegany jako wystarczający dowód poniesionych kosztów. Zasada ta ma zastosowanie jedynie do partnera projektu z krajów Darczyńców zgodnie z artykułem 7.13.5 Regulacji. 11. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne Wydatki są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 z następującym wyjątkiem: W odniesieniu do Art. 7.3.1(c), zakup nowego lub używanego sprzętu jest kwalifikowalny w ramach projektów, jeśli sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu projektu, zgodnie z pkt 2.1.7 Aneksu I do umowy w sprawie programu. Zgodnie z Art. 7.4.1 (b) Regulacji, podstawą dla kalkulacji kosztów pośrednich w projektach jest ryczałt w wysokości do 20% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta. Szczegółowa metodologia wyliczania kosztów pośrednich została opracowana przez Operatora Programu i jest dostępna do pobrania poniżej: Szczegółowe warunki dotyczące rozliczania kosztów bezpośrednich określone zostaną przez Operatora Programu w umowie w sprawie projektu. Wkład rzeczowy nie jest kwalifikowalny w ramach projektów. 12. Termin, miejsce i sposób składania wniosków Termin ogłoszenia naboru wniosków – 29.05.2013 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 10.06.2013 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 12.08.2013 r., g. 15:00 Kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, Wnioskodawca składa w języku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R lub pamięć USB)[3] na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Funduszy Norweskich ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa Wnioski aplikacyjne można składać osobiście w Kancelarii NFOŚiGW w godzinach pracy Kancelarii, tj. 8.00-15.00 lub w formie przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosków nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską liczy się data nadania wniosku. Dokumenty muszą być dostarczone do siedziby NFOŚiGW w ciągu 10 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków. 13. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy W przypadku odrzucenia w rezultacie przeprowadzonej oceny formalnej lub merytoryczno-technicznej złożonego wniosku, Wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z dwuinstancyjnej procedury odwoławczej. Instytucją odwoławczą rozpatrującą odwołania w pierwszej instancji jest Operator Programu. Instytucją odwoławczą rozpatrującą odwołania w drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Szczegóły dotyczące postępowania w ramach procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie pt.: „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014” dostępnym do pobrania poniżej. Termin przysługujący Wnioskodawcy na wniesienie odwołania liczony jest od momentu potwierdzenia przez Wnioskodawcę odbioru przesyłki poleconej lub kurierskiej. 14. Program partnerski, Projekty partnerskie Operator Programu zachęca Wnioskodawców do składania wniosków wspólnie z partnerem projektu pochodzącym z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia). W przypadku złożenia wniosku w partnerstwie wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego zawiązanie partnerstwa, w postaci listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej. W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca między innymi do kontaktu z następującymi instytucjami z Państw-Darczyńców lub odwiedzenia poniższych stron internetowych: Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) International Section Director General’s Office Telephone +47 22 95 91 21 Mobile phone: +47 470 698 94 Internet:www.nve.no (w sprawie potencjalnych partnerów z Norwegii) http://www.rannis.is/english (w sprawie potencjalnych partnerów z Islandii) lub kontakt poprzez pocztę elektroniczną z Panią Karin Lingg - Karin.Lingg@llv.li (w sprawie potencjalnych partnerów z Lichtensteinu). Dodatkowo, rekomendowane jest zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poniższych stronach internetowych: - http://www.eog.gov.pl - http://eeagrants.org/Partnerships 15. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe Wnioskodawca jest zobowiązany stosować, przy opracowaniu wniosku aplikacyjnego, przepisy wynikające z poniższych dokumentów: Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 do pobrania poniżej, Umowa w sprawie programu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG a KPK do pobrania poniżej, Regulacje ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 do pobrania poniżej, Wytyczne Państw Darczyńców (dostępne na stronie www.eeagrants.org) Wytyczne Krajowego Punktu Kontaktowego (dostępne na stronie www.eog.gov.pl) Podręcznik wnioskodawcy opracowany przez Operatora Programu do pobrania poniżej, Regulamin konkursu do pobrania poniżej. 16. Formularz wniosku aplikacyjnego Wniosek aplikacyjny należy wypełnić wyłącznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku. Formularz wraz z instrukcją są dostępne do pobrania poniżej. 17. Lista wymaganych do wniosku załączników Do wniosku aplikacyjnego należy załączyć następujące załączniki: Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy – dotyczy podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne; Dokumenty finansowe składane w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy - dotyczy podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne; Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków przez Wnioskodawcę na współfinansowanie projektu; Audyt efektywności ekologicznej projektu[4]; Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkujące możliwość zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania; Plan promocji przygotowany zgodnie z zał. 4 do Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF na lata 2009-2014. ; Informacja nt. wybranej metodyki wyliczania kosztów pośrednich oraz w przypadku, gdy dotyczy, lista kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę do obliczenia ryczałtu kosztów pośrednich; Oświadczenie dotyczące prawidłowości przyjętych założeń do wyliczenia kosztów pośrednich przy zastosowaniu wybranej metody stawki ryczałtu (według wzoru zatwierdzonego przez Operatora Programu); Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, /nieruchomościami; Umowy partnerstwa / list intencyjny – jeżeli dotyczy; Mapa poglądowa lokalizacji wymiany źródła ciepła – jeżeli dotyczy; Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek – jeżeli dotyczy. Szczegółowe wymagania dotyczące powyższych załączników opisano w „Instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu”. 18. Język wniosku aplikacyjnego Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim niezależnie od tego, czy projekt jest składany wyłącznie przez podmiot krajowy czy też we współpracy z partnerem z Państw - Darczyńców. 19. Kontakt do Operatora Programu Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków proszę kierować, w trakcie trwania naboru, pod adresem: Ministerstwo Środowiska Departament Funduszy Europejskich ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel. 22 57 92 779, 22 57 92 772 e-mail: mfeog@mos.gov.pl w godzinach: 9.00-16.00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Funduszy Norweskich Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa tel. 22 45 90 130, 22 45 90 373, 22 45 90 107, 22 45 90 400 e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl w godzinach: 8.00-15.00 Zgodnie z art. 35§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady - w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu). [1] Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona przez Operatora programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy, gdzie 1 EUR = 4,1421 PLN) [2] W ramach Programu PL04 nie będą finansowane projekty mające na celu rewitalizację, konserwację, renowację i adaptację na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem oraz budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury. Tego typu działania mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach Programu nr 16 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operatora Programu. [3] Egzemplarz pisemny wniosku należy przygotować w formacie A4 oraz umieścić w segregatorze opatrzonym nazwą programu, projektu oraz pełną nazwą Wnioskodawcy. Forma elektroniczna wniosku powinna zawierać także wszystkie załączniki dołączone do wersji pisemnej (papierowej) oraz skany oryginałów wszystkich podpisanych dokumentów. Poszczególne pliki powinny posiadać nazwy odpowiadające nazewnictwu dokumentów zgodnie z formularzem wniosku aplikacyjnego. Nośnik powinien być opisany tytułem wniosku, jakiego dotyczy oraz nazwą Wnioskodawcy. [4] Obliczenia planowanego efektu: energetycznego i ekologicznego Projektu, obliczenia efektywności ekonomicznej projektu oraz opis techniczny projektu wraz z uproszczonym przedmiarem..."

Informacje ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/nabory/art,4,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-otwartego-konkursu-glownego-dla-pl04.html"

świadectwo charakterystyki energetycznej

wykonywanie projektów
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków WIELITERM - Wieliczka, Kraków, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie świadectwa energetyczne brutto*
świadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynków o powierzchni do 200m2.

ZDJĘCIA TERMOWIZYJNE

 tanie certyfikaty energetyczne 150zł tanie świadectwa energetyczne * Cena zdjęć domu jednorodzinnego dla którego zlecono wykonanie świadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

świadectwo energetyczne Myślenice

   AKTUALNOŚCIAudyt energetyczny budynku przemysłowego

Audyt energetyczny Odlewni JAFAR w Jaśle. Opracowanie w ramach projektu FOUNDRYBENCH
Audyt energetyczny wraz z 
     projektem termomodernizacji w Stalowej Woli
Kompleksowa termomodernizacja - Audyt energetyczny, projekt budowlany wraz ze wzmocnieniem ścian wykonanych w technologii wielkiej płyty Wk-70
audyt energetyczny 
     budynku Instytutu Górotworu PAN w Krakowie
Audyt energetyczny Instytutu Górotworu PAN w Krakowie. System Zielonych Inwestycji - GIS program NFOŚ
Audyt energetyczny Warszawa,
       audyt remontowy Warszawa
Zespół zabytkowych kamienic na Warszawskiej Starówce - wykonanie Audytów Remontowych

POLECAMY:


dofinansowanie do budynków energooszczędnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFOŚiGW do BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

wg standardu NF40


analiza możliwości racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywności
zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach


ocena energetyczna budynkówCopyright Wieliterm 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.