certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047
Audyt efektywnosci ekologicznej
OTWARTY KONKURS W RAMACH FUNDUSZY EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 �OSZCZ�DZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH �R�DE� ENERGII�

"Minister �rodowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04�Oszcz�dzanie energii i promowanie odnawialnych �r�de� energii� w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) og�asza nab�r wniosk�w w trybie konkursowym na dofinansowanie projekt�w na og�ln� kwot� 67 394 000 EUR, tj. 279 152 687PLN[1].

1. Cel Programu
Celem Programu jest redukcja emisji gaz�w cieplarnianych i zanieczyszcze� powietrza oraz zwi�kszenie udzia�u energii pochodz�cej ze �r�de� odnawialnych w og�lnym bilansie zu�ycia energii.
2. Obszar programowy
W ramach Programu Operacyjnego PL04 �Oszcz�dzanie energii i promowanie odnawialnych �r�de� energii� zdefiniowano dwa obszary programowe:
Obszar programowy nr 5 �Efektywno�� energetyczna�,
Obszar programowy nr 6 �Energia odnawialna�.
3. Rodzaj projekt�w kwalifikuj�cych si� do dofinansowania[2]
Do dofinansowania kwalifikuj� si� projekty maj�ce na celu:
1. Popraw� efektywno�ci energetycznej budynk�w, obejmuj�ce swym zakresem termomodernizacj� budynk�w u�yteczno�ci publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, o�wiaty, opieki zdrowotnej, spo�ecznej lub socjalnej, szkolnictwa wy�szego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
2. Modernizacj� lub zast�pienie istniej�cych �r�de� energii (wraz z wymian� lub przebudow� przestarza�ych lokalnych sieci) zaopatruj�cych budynki u�yteczno�ci publicznej o kt�rych mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszcz�dnymi i ekologicznymi �r�d�ami ciep�a lub energii elektrycznej o ��cznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodz�cymi ze �r�de� odnawialnych lub �r�d�ami ciep�a i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).
Przez �r�d�a ciep�a lub energii elektrycznej wykorzystuj�ce energi� ze �r�de� odnawialnych, nale�y rozumie�:

urz�dzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciep�a lub ch�odu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
urz�dzenia do produkcji ciep�a opalane biomas� (kot�y na biomas�);
uk�ady (ogniwa) fotowoltaiczne;
rekuperatory ciep�a;
pompy ciep�a;
kolektory s�oneczne;
ma�e (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe pr�dnice wiatrowe);
urz�dzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciep�a opalane biogazem;
urz�dzenia do produkcji ciep�a zasilane energi� geotermaln� (instalacje do wykorzystania energii pochodz�cej ze �r�de� geotermalnych).
3. Instalacj�, modernizacj� lub wymian� w�z��w cieplnych o ��cznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatruj�cych budynki u�yteczno�ci publicznej, o kt�rych mowa w ppkt. 1.
Wszelkie obiekty budowlane, �r�d�a ciep�a lub energii elektrycznej, w�z�y cieplne, instalacje, maszyny lub urz�dzenia b�d�ce przedmiotem realizacji projektu s� w posiadaniu/w�adaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki u�yteczno�ci publicznej.
4. Podmioty mog�ce ubiega� si� o dofinansowanie
O dofinansowanie ze �rodk�w Mechanizmu Finansowego EOG mog� ubiega� si� nast�puj�ce kategorie podmiot�w zgodnie z ust. 1.2 Aneksu nr II do umowy w sprawie programu:
jednostki sektora finans�w publicznych;
podmioty niepubliczne realizuj�ce zadania publiczne.
5. Kwota �rodk�w przeznaczona na dofinansowanie projekt�w
Na wsparcie projekt�w w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 67 394 000 EUR, tj. 279 152 687 PLN, w tym:
na obszar programowy nr 5 � Efektywno�� energetyczna � 55 905 250 EUR, tj. 231 565 136 PLN,
na obszar programowy nr 6 � Energia odnawialna � 11 488 750 EUR, tj. 47 587 551 PLN.
Na udost�pnian� w naborze kwot� sk�adaj� si� �rodki pochodz�ce z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
6. Poziom dofinansowania projektu
Poziom dofinansowania dla projektu b�dzie uzale�niony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielko�� redukcji lub unikni�cie emisji CO2 i nie b�dzie wy�szy ni� 80 % ca�kowitych koszt�w kwalifikowalnych projektu.
Dok�adny poziom dofinansowania zostanie okre�lony w wyniku oceny projektu dla ka�dego projektu indywidualnie. Wnioskowane dofinansowanie mo�e ulec modyfikacji polegaj�cej na procentowym lub kwotowym zmniejszeniu w wyniku:
uznania cz�ci koszt�w projektu za niekwalifikowane
uwzgl�dnienia zysku wygenerowanego w projekcie
dostosowania do odpowiednich przepis�w reguluj�cych zasady pomocy publicznej.
�rodki na pokrycie pozosta�ych koszt�w projektu zapewnia Wnioskodawca projektu.
Okres zwrotu koszt�w projektu (dofinansowanie + wsp�finansowanie) nie mo�e przekroczy� 20 lat.
7. Maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu
W naborze wniosk�w minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR, tj. 704 157 PLN, za� maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln EUR, tj. 12 426 300 PLN.
Ostateczna kwota dofinansowania przyznana na projekt uzale�niona jest od ca�kowitej wielko�ci usuni�tej lub unikni�tej emisji CO2/rok w wyniku realizacji projektu. B�dzie ona obliczana jako iloczyn sta�ej kwoty dofinansowania (wynosz�cej 3600 PLN) przez liczb� ton usuni�tej lub unikni�tej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, �e ca�kowita wielko�� udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% ca�kowitych koszt�w kwalifikowanych).
8. Okres kwalifikowalno�ci wydatk�w
Pocz�tek okresu kwalifikowalno�ci projektu: od dnia podj�cia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. wyboru projekt�w.
Koniec okresu kwalifikowalno�ci projektu: 30 kwietnia 2016 roku.
9. Kryteria wyboru projekt�w
W naborze g��wnym wniosk�w ka�dy Wnioskodawca mo�e z�o�y� jedynie jeden wniosek o dofinansowanie.
Zostanie przeprowadzona dwuetapowa weryfikacja wniosk�w:
1. Dost�pu (formalna, kwalifikowalno�ci), w trakcie kt�rej wnioski aplikacyjne weryfikowane s� pod k�tem spe�niania kryteri�w formalnych i kwalifikowalno�ci;
2. Selekcji (merytoryczno-techniczna), prowadzona zgodnie z kryteriami przyj�tymi przez Komitet ds. Wyboru Projekt�w, w trakcie kt�rej, wnioski aplikacyjne weryfikowane s� m.in. pod k�tem wykonalno�ci, zasadno�ci, efektywno�ci ekonomicznej, innowacyjno��, planowanego efektu ekologicznego, a tak�e wp�ywu na �rodowisko oraz przyczyniania si� do realizacji cel�w, rezultat�w i wynik�w danego Programu.
Zgodnie z zapisami Aneksu II ppkt 3 oraz z przyj�tymi kryteriami wyboru projekt�w przyznany poziom dofinansowania dla projektu uzale�niony jest od poziomu redukcji lub unikni�cia emisji CO2 lub najwy�szej produkcji energii odnawialnej, a tak�e od poziomu nak�ad�w inwestycyjnych - pierwsze�stwo zostanie przyznane projektom o najwy�szym poziomie redukcji emisji CO2 lub najwy�szej produkcji energii odnawialnej w najbardziej efektywny ekonomicznie spos�b.
Na etapie oceny formalnej Wnioskodawca b�dzie mia� mo�liwo�� poprawy lub uzupe�nienia brakuj�cych dokument�w. Uzupe�nieniu podlegaj� nast�puj�ce braki:
- oczywiste b��dy pisarskie i omy�ki rachunkowe we wniosku i/lub w za��cznikach
- brak wersji elektronicznej wniosku i/lub za��cznik�w
- brak zgodno�ci wersji papierowej i elektronicznej wniosku
- brak za��cznik�w.

W przypadku uzupe�nie�, do Wnioskodawcy zostanie skierowane wezwanie drog� elektroniczn� i faksem (z potwierdzeniem nadania) do uzupe�nienia wniosku aplikacyjnego lub do przedstawienia wyja�nie�. Wezwanie b�dzie okre�la�, kt�re kryteria nie zosta�y spe�nione oraz zawiera� szczeg�owe wskazanie zakresu niezgodno�ci. Uzupe�nienie i/lub wyja�nienia b�d� przedstawiane przez Wnioskodawc� w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania do uzupe�nie� przez NFO�iGW. Ocena merytoryczna jest dokonywana przez dw�ch ekspert�w z Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej, niezaanga�owanych we wdra�anie programu posiadaj�cych odpowiedni� wiedz� w zakresie zagadnie� zwi�zanych z ocenianymi projektami. Minimalna ca�kowita liczba punkt�w (pr�g), kt�ra pozwala na pozytywn� ocen� merytoryczno - techniczn� projektu, a tym samym kwalifikuje projekt do umieszczenia na li�cie rankingowej to 55 pkt na 100 pkt mo�liwych od uzyskania. Minimalna liczba punkt�w (pr�g) w ramach okre�lonego kryterium selekcji w ocenie merytoryczno-technicznej, kwalifikuj�ca projekt do dalszego post�powania, a tym samym wymagana do uzyskania przez projekt w celu umieszczenia go na li�cie rankingowej zosta�a podana w Kryteriach szczeg�owych (do pobrania poni�ej). W celu umieszczenia projektu na li�cie rankingowej spe�nione powinny by� jednocze�nie dwa powy�sze warunki. Zatwierdzone szczeg�owe kryteria oceny projekt�w (formalne i merytoryczno-techniczne) wraz z liczb� punkt�w za ka�de kryterium s� dost�pne do pobrania poni�ej. 10. System p�atno�ci Dofinansowanie b�dzie realizowane w formie refundacji koszt�w poniesionych i w formie jednorazowej zaliczki, natomiast p�atno�� ko�cowa p�atna b�dzie po akceptacji raportu ko�cowego. Kwota zaliczki uzale�niona jest od rodzaju beneficjenta, mo�e zosta� wyp�acona jednorazowo, w kwocie: do 40 % przyznanego dofinansowania � jednostki sektora finans�w publicznych w tym jednostki samorz�du terytorialnego; do 10 % przyznanego dofinansowania � podmioty niepubliczne realizuj�ce zadania publiczne. Zaliczka b�dzie wyp�acona beneficjentowi na podstawie zawartej umowy w sprawie projektu i rozliczona we wniosku/ach o p�atno��. Refundacja koszt�w poniesionych b�dzie wyp�acona beneficjentowi na podstawie sprawozda� okresowych (wniosk�w o p�atno��), jednak�e po akceptacji przez NFO�iGW rozliczenia wcze�niej wyp�aconej zaliczki. W ramach realizacji ka�dego projektu przewiduje si� r�wnie� p�atno�� ko�cow� (kwota zatrzymana), kt�ra b�dzie wyp�acana beneficjentom po akceptacji sprawozdania ko�cowego. Ustanowiona kwota zatrzymana b�dzie wynosi� 5 % przyznanego dofinansowania. W przypadku weryfikacji wydatk�w poniesionych przez partnera projektu z kraj�w Darczy�c�w, rozliczenie mo�e nast�pi� na podstawie raportu niezale�nego bieg�ego rewidenta potwierdzaj�cego, �e deklarowane koszty zosta�y poniesione zgodnie z Regulacjami, prawem krajowym i praktyk� rachunkowo�ci kraju partnera projektu. Ww. raport powinien by� postrzegany jako wystarczaj�cy dow�d poniesionych koszt�w. Zasada ta ma zastosowanie jedynie do partnera projektu z kraj�w Darczy�c�w zgodnie z artyku�em 7.13.5 Regulacji. 11. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne Wydatki s� kwalifikowalne na zasadach og�lnych, zgodnie z Rozdzia�em 7 Regulacji ws. wdra�ania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 z nast�puj�cym wyj�tkiem: W odniesieniu do Art. 7.3.1(c), zakup nowego lub u�ywanego sprz�tu jest kwalifikowalny w ramach projekt�w, je�li sprz�t stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osi�gni�cia rezultatu projektu, zgodnie z pkt 2.1.7 Aneksu I do umowy w sprawie programu. Zgodnie z Art. 7.4.1 (b) Regulacji, podstaw� dla kalkulacji koszt�w po�rednich w projektach jest rycza�t w wysoko�ci do 20% ca�kowitych bezpo�rednich koszt�w kwalifikowalnych z wy��czeniem bezpo�rednich koszt�w kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i koszt�w zasob�w udost�pnionych przez strony trzecie, kt�rych nie wykorzystuje si� na terenie beneficjenta. Szczeg�owa metodologia wyliczania koszt�w po�rednich zosta�a opracowana przez Operatora Programu i jest dost�pna do pobrania poni�ej: Szczeg�owe warunki dotycz�ce rozliczania koszt�w bezpo�rednich okre�lone zostan� przez Operatora Programu w umowie w sprawie projektu. Wk�ad rzeczowy nie jest kwalifikowalny w ramach projekt�w. 12. Termin, miejsce i spos�b sk�adania wniosk�w Termin og�oszenia naboru wniosk�w � 29.05.2013 r. Termin rozpocz�cia przyjmowania wniosk�w od wnioskodawc�w � 10.06.2013 r. Termin zako�czenia przyjmowania wniosk�w od wnioskodawc�w � 12.08.2013 r., g. 15:00 Kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi za��cznikami, wype�niony na obowi�zuj�cym formularzu i podpisany przez osob� upowa�nion� do jego z�o�enia, Wnioskodawca sk�ada w j�zyku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (p�yta CD-R lub pami�� USB)[3] na adres: Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej Departament Funduszy Norweskich ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa Wnioski aplikacyjne mo�na sk�ada� osobi�cie w Kancelarii NFO�iGW w godzinach pracy Kancelarii, tj. 8.00-15.00 lub w formie przesy�ki za po�rednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wniosk�w nadanych za po�rednictwem operatora pocztowego lub przesy�k� kuriersk� liczy si� data nadania wniosku. Dokumenty musz� by� dostarczone do siedziby NFO�iGW w ci�gu 10 dni od ostatniego dnia terminu sk�adania wniosk�w. 13. Informacja o �rodkach odwo�awczych przys�uguj�cych Wnioskodawcy W przypadku odrzucenia w rezultacie przeprowadzonej oceny formalnej lub merytoryczno-technicznej z�o�onego wniosku, Wnioskodawcy przys�uguje prawo skorzystania z dwuinstancyjnej procedury odwo�awczej. Instytucj� odwo�awcz� rozpatruj�c� odwo�ania w pierwszej instancji jest Operator Programu. Instytucj� odwo�awcz� rozpatruj�c� odwo�ania w drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Szczeg�y dotycz�ce post�powania w ramach procedury odwo�awczej zawarte zosta�y w dokumencie pt.: �Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projekt�w konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014� dost�pnym do pobrania poni�ej. Termin przys�uguj�cy Wnioskodawcy na wniesienie odwo�ania liczony jest od momentu potwierdzenia przez Wnioskodawc� odbioru przesy�ki poleconej lub kurierskiej. 14. Program partnerski, Projekty partnerskie Operator Programu zach�ca Wnioskodawc�w do sk�adania wniosk�w wsp�lnie z partnerem projektu pochodz�cym z Pa�stw Darczy�c�w (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia). W przypadku z�o�enia wniosku w partnerstwie wymagane jest do��czenie dokumentu potwierdzaj�cego zawi�zanie partnerstwa, w postaci listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane b�dzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej. W celu wsparcia procesu nawi�zywania partnerstw z partnerami pochodz�cymi z Pa�stw Darczy�c�w, Operator Programu zach�ca mi�dzy innymi do kontaktu z nast�puj�cymi instytucjami z Pa�stw-Darczy�c�w lub odwiedzenia poni�szych stron internetowych: Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) International Section Director General�s Office Telephone +47 22 95 91 21 Mobile phone: +47 470 698 94 Internet:www.nve.no (w sprawie potencjalnych partner�w z Norwegii) http://www.rannis.is/english (w sprawie potencjalnych partner�w z Islandii) lub kontakt poprzez poczt� elektroniczn� z Pani� Karin Lingg - Karin.Lingg@llv.li (w sprawie potencjalnych partner�w z Lichtensteinu). Dodatkowo, rekomendowane jest zapoznanie si� z informacjami zamieszczonymi na poni�szych stronach internetowych: - http://www.eog.gov.pl - http://eeagrants.org/Partnerships 15. Ramy Prawne i Dokumenty Programowe Wnioskodawca jest zobowi�zany stosowa�, przy opracowaniu wniosku aplikacyjnego, przepisy wynikaj�ce z poni�szych dokument�w: Memorandum of Understanding wdra�ania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 do pobrania poni�ej, Umowa w sprawie programu pomi�dzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG a KPK do pobrania poni�ej, Regulacje ws. wdra�ania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 do pobrania poni�ej, Wytyczne Pa�stw Darczy�c�w (dost�pne na stronie www.eeagrants.org) Wytyczne Krajowego Punktu Kontaktowego (dost�pne na stronie www.eog.gov.pl) Podr�cznik wnioskodawcy opracowany przez Operatora Programu do pobrania poni�ej, Regulamin konkursu do pobrania poni�ej. 16. Formularz wniosku aplikacyjnego Wniosek aplikacyjny nale�y wype�ni� wy��cznie na przeznaczonym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcj� wype�niania wniosku. Formularz wraz z instrukcj� s� dost�pne do pobrania poni�ej. 17. Lista wymaganych do wniosku za��cznik�w Do wniosku aplikacyjnego nale�y za��czy� nast�puj�ce za��czniki: Dokumenty okre�laj�ce status prawny Wnioskodawcy � dotyczy podmiot�w niepublicznych realizuj�cych zadania publiczne; Dokumenty finansowe sk�adane w zale�no�ci od formy prawnej Wnioskodawcy - dotyczy podmiot�w niepublicznych realizuj�cych zadania publiczne; Dokumenty potwierdzaj�ce zabezpieczenie �rodk�w przez Wnioskodawc� na wsp�finansowanie projektu; Audyt efektywno�ci ekologicznej projektu[4]; Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkuj�ce mo�liwo�� zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania; Plan promocji przygotowany zgodnie z za�. 4 do Regulacji ws. wdra�ania MF EOG i NMF na lata 2009-2014. ; Informacja nt. wybranej metodyki wyliczania koszt�w po�rednich oraz w przypadku, gdy dotyczy, lista koszt�w bezpo�rednich stanowi�cych podstaw� do obliczenia rycza�tu koszt�w po�rednich; O�wiadczenie dotycz�ce prawid�owo�ci przyj�tych za�o�e� do wyliczenia koszt�w po�rednich przy zastosowaniu wybranej metody stawki rycza�tu (wed�ug wzoru zatwierdzonego przez Operatora Programu); O�wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo�ci�, /nieruchomo�ciami; Umowy partnerstwa / list intencyjny � je�eli dotyczy; Mapa pogl�dowa lokalizacji wymiany �r�d�a ciep�a � je�eli dotyczy; Pe�nomocnictwo dla osoby podpisuj�cej wniosek � je�eli dotyczy. Szczeg�owe wymagania dotycz�ce powy�szych za��cznik�w opisano w �Instrukcji wype�niania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdra�ania Projektu�. 18. J�zyk wniosku aplikacyjnego Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi za��cznikami powinien by� z�o�ony w j�zyku polskim niezale�nie od tego, czy projekt jest sk�adany wy��cznie przez podmiot krajowy czy te� we wsp�pracy z partnerem z Pa�stw - Darczy�c�w. 19. Kontakt do Operatora Programu Wszelkie zapytania dotycz�ce naboru wniosk�w prosz� kierowa�, w trakcie trwania naboru, pod adresem: Ministerstwo �rodowiska Departament Funduszy Europejskich ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa tel. 22 57 92 779, 22 57 92 772 e-mail: mfeog@mos.gov.pl w godzinach: 9.00-16.00 Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej Departament Funduszy Norweskich Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa tel. 22 45 90 130, 22 45 90 373, 22 45 90 107, 22 45 90 400 e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl w godzinach: 8.00-15.00 Zgodnie z art. 35�1 Kodeksu post�powania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania b�d� udzielane niezw�ocznie (co do zasady - w przeci�gu 21 dni roboczych, jednak�e w uzasadnionych przypadkach czas ten mo�e ulec wyd�u�eniu). [1] Kwota naboru wyra�ona w walucie EUR, a nast�pnie przeliczona przez Operatora programu na walut� krajow� i wyra�ona w PLN, przy zastosowaniu �redniego miesi�cznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesi�cy, gdzie 1 EUR = 4,1421 PLN) [2] W ramach Programu PL04 nie b�d� finansowane projekty maj�ce na celu rewitalizacj�, konserwacj�, renowacj� i adaptacj� na cele kulturalne historycznych obiekt�w i zespo��w zabytkowych wraz z otoczeniem oraz budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury. Tego typu dzia�ania mog� otrzyma� wsparcie finansowe w ramach Programu nr 16 �Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego� realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operatora Programu. [3] Egzemplarz pisemny wniosku nale�y przygotowa� w formacie A4 oraz umie�ci� w segregatorze opatrzonym nazw� programu, projektu oraz pe�n� nazw� Wnioskodawcy. Forma elektroniczna wniosku powinna zawiera� tak�e wszystkie za��czniki do��czone do wersji pisemnej (papierowej) oraz skany orygina��w wszystkich podpisanych dokument�w. Poszczeg�lne pliki powinny posiada� nazwy odpowiadaj�ce nazewnictwu dokument�w zgodnie z formularzem wniosku aplikacyjnego. No�nik powinien by� opisany tytu�em wniosku, jakiego dotyczy oraz nazw� Wnioskodawcy. [4] Obliczenia planowanego efektu: energetycznego i ekologicznego Projektu, obliczenia efektywno�ci ekonomicznej projektu oraz opis techniczny projektu wraz z uproszczonym przedmiarem..."

Informacje ze strony Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/nabory/art,4,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-otwartego-konkursu-glownego-dla-pl04.html"

�wiadectwo charakterystyki energetycznej

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynk�w o powierzchni do 200m2.

ZDJ�CIA TERMOWIZYJNE

 tanie certyfikaty energetyczne 150z� tanie �wiadectwa energetyczne * Cena zdj�� domu jednorodzinnego dla kt�rego zlecono wykonanie �wiadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

�wiadectwo energetyczne My�lenice

   AKTUALNO�CIAudyt energetyczny budynku przemys�owego

Audyt energetyczny Odlewni JAFAR w Ja�le. Opracowanie w ramach projektu FOUNDRYBENCH
Audyt energetyczny wraz z 
     projektem termomodernizacji w Stalowej Woli
Kompleksowa termomodernizacja - Audyt energetyczny, projekt budowlany wraz ze wzmocnieniem �cian wykonanych w technologii wielkiej p�yty Wk-70
audyt energetyczny 
     budynku Instytutu G�rotworu PAN w Krakowie
Audyt energetyczny Instytutu G�rotworu PAN w Krakowie. System Zielonych Inwestycji - GIS program NFO�
Audyt energetyczny Warszawa,
       audyt remontowy Warszawa
Zesp� zabytkowych kamienic na Warszawskiej Star�wce - wykonanie Audyt�w Remontowych

POLECAMY:


dofinansowanie do budynk�w energooszcz�dnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFO�iGW do BUDYNK�W ENERGOOSZCZ�DNYCH

wg standardu NF40


analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MO�LIWO�CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych system�w zaopatrzenia w energi� - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


ocena energetyczna budynk�wCopyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.