audyt energetyczny Kraków
Tel: 606 471 235
        698 656 047
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   Źródła finansowania termomodernizacji
    i Odnawialnych Źródeł Energii

   Termomodernizacja budynku

System Zielonych Inwestycji - GIS

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu uprawnieniami do emisji.
Środki Rachunku klimatycznego są przeznaczane na dofinansowanie programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji...

czytaj: System Zielonych Inwestycji GIS ...

   Audyt energetyczny fundusz Norweski

ŚRODKI NORWESKIE - Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów. W ich ramach, w perspektywie finansowej 2004-2008 udzielono dotacji m.in. na inwestycje obejmujące termomodernizację budynków, w tym - zakup i montaż licznych kolektorów słonecznych,...

czytaj: Fundusz Norweski ...

   dofinansowanie OZE

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie m.in. audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.
Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20% wykorzystanego kredytu,...

czytaj: Premia termomodernizacyjna ...

   EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII


   Planowane zmiany w ustawodawstwie

   Świadectwa energetyczne - Projekt zmian


Projekt nowych przepisów w sprawie świadectw energetycznych

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało do konsultacji społecznej założenia ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

czytaj: Świadectwa energetyczne ...

   Dyrektywa 2010/31/UE
Wykonamy świadectwo energetyczne, audyt energetyczny lub projekt termomodernizacji budynku zgodnie z Państwa potrzebami,

jednak to tylko część oferty biura projektowego WIELITERM

        Przy wciąż wzrastających cenach energii oraz rosnących kosztach utrzymania budynków, a także w związku z planami wprowadzenia w Polsce budownictwa "niemal zero energetycznego", właściwa ocena oraz zabiegi zmniejszające zapotrzebowanie energetyczne stają się jednym z istotniejszych kierunków rozwoju budownictwa, a fachowa pomoc audytora energetycznego staje się wręcz nieodzowną częścią każdego procesu inwestycyjnego juz na etapie projektowania budynku.

Wskutek rosnącego zapotrzebowania na specjalistów zajmujących się doradztwem energetycznym powstała firma WIELITERM

Naszym atutem jest bogate doświadczenie i setki budynków które poddaliśmy ocenie energetycznej lub też braliśmy udział w ich projektowaniu od strony zapotrzebowania na energię.

Najlepszą oceną tych działań jest zadowolenie naszych Klientów oraz stale powiększające się grono osób, które dziś oszczędzają dzięki rozważnym inwestycjom i właściwemu rozeznaniu potrzeb energetycznych swojego budynku.

Wykształcenie budowlane, doświadczenie energetyczne oraz posiadane uprawnienia specjalistów z branży budownictwa, ogrzewnictwa, architektury i fizyki budowli powoduje, że decydując się na nasze usługi otrzymujecie je Państwo na najwyższym poziomie.

architekt Kraków

świadectwo charakterystyki energetycznej

AUDYT ENERGETYCZNY i REMONTOWY NA CELE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

ocieplenia budynków Kraków

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego celem jest wskazanie najbardziej efektywnego, szczególnie z punktu widzenia poniesionych kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz uzyskanej oszczędności energii, Audyt energetyczny wyznacza również założenia do przyszłego projektu budowlanego w oparciu o który zostaną wykonane prace usprawniające jakie wskaże audyt energetyczny.
Analiza energetyczno-ekonomiczna przedsięwzięcia pozwala na uzyskanie maksimum oszczędności minimalnym kosztem dzięki czemu w stosunkowo krótkim czasie poniesione wydatki zwracają się inwestorowi, który wykonał uprzednio audyt energetyczny.
W związku z prowadzoną w Europie polityką obniżania zużycia energii, a co za tym idzie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, każdy budynek mieszkalny dla którego został wykonany audyt energetyczny może liczyć na dofinansowanie do planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Korzystając z oferty naszej firmy możecie Państwo liczyć na długoletnie doświadczenie naszych pracowników oraz na naszą pomoc podczas całego procesu termomodernizacyjnego

świadectwa energetyczne

certyfikaty energetyczne

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

charakterystyka energetyczna budynku

Firma WIELITERM wykonuje projekty charakterystyki energetycznej dla budynków nowo projektowanych.
Charakterystyka energetyczna już na etapie projektowym pozwoli oszacować przyszłe koszty eksploatacyjne budynku.
Na skutek ostatnich zmian prawnych projekty budowlane domów jednorodzinnych przestają być zwolnione z wymogu posiadania projektowanej charakterystyki energetycznej.
W związku z powyższym oferujemy sporządzenie projektowanej charakterystyki energetycznej dla posiadanych zbiorów projektów domów jednorodzinnych w bardzo korzystnej ofercie skierowanej do Biur Projektowych - szczegóły pod tel: 606 471 235.

świadectwo charakterystyki energetycznej

certyfikaty energetyczne Kraków

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Pomimo szerokiej grupy osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zdecydowanie zalecamy korzystanie z usług audytorów energetycznych wykonujących również audyty energetyczne - gdyż te w odróżnieniu od świadectw energetycznych podlegają weryfikacji (tak więc i umiejętności oceny energetycznej takich osób są stale weryfikowane).
Tylko wtedy mają Państwo pewność prawidłowo obliczonego zapotrzebowania energetycznego.
Wszelkie gwarancje firm konkurencyjnych nie odrzucenia świadectw przez Nadzór Budowlany są niczym więcej jak tylko chwytem reklamowym bazującym na niewiedzy Klientów - Nadzór Budowlany nie weryfikuje obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej!


Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.
Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Kiedy wymagane jest posiadanie certyfikatu energetycznego budynku

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich

  • używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych),

Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).
Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów dyrektywy 2002/91/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 16 grudnia 2002 r. W sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane (dz. u. z 2007 r. nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Badania termowizyjne - TERMOWIZJA

Termografia w podczerwieni jest techniką zobrazowania i rejestracji pól temperatury powierzchni badanych obiektów dzięki detekcji promieniowania podczerwonego od nich pochodzącego.
Otrzymywany jest w rezultacie pomiaru tzw. termogram, czyli obraz, na którym w wybranej palecie barw lub w odcieniach szarości odwzorowane jest pole temperatury.
Badanie termowizyjne budynku jest bardzo skutecznym narzędziem do wykrywania ukrytych wad budynków i instalacji. Termowizja to również nowoczesna, bezinwazyjna metoda pomiarowa.
Ścisłe przestrzeganie zasad wykonywania badań termowizyjnych jest niezbędne dla właściwego sporządzenia i właściwej interpretacji termogramów.


Projekt Termomodernizacji

Wykonujemy projekty termomodernizacji, od projektów ociepleń budynków po kompleksowe projekty instalacji grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Nasze opracowania poprzedzamy fachową analizą ekonomiczną, energetyczną jak i cieplno-wilgotnościową, pozwala nam to uniknąć niepotrzebnych kosztów inwestycyjnych, a także przykrych następstw w postaci zawilgoceń, zagrzybień czy problemów z wentylacją pojawiających się nie rzadko po wykonaniu prac ociepleniowych.

jawor

WIELITERM Agnieszka Kostecka Stec,Piotr Stec S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Wdrożenie Innowacji w firmie Wieliterm Agnieszka Kostecka-Stec, Piotr Stec"

Cele projektu:,
Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie nowej usługi – standardu budownictwa energooszczędnego wraz z procedurą weryfikacji osiągnięcia tego standardu.

Planowane efekty:
Osiągnięcie zakładanego rezultatu będzie miało przełożenie na:
- dywersyfikację działalności Wnioskodawcy
- zwiększenie przychodów firmy
- rozwój innowacyjności firmy poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów
- rozwój eksportu

Planowana inwestycja jest istotnym elementem strategicznych planów rozwojowych firmy i ma na celu sukcesywne umacnianie pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez kompleksowanie oferty firmy i wprowadzenie innowacji.

Wartość projektu:
19 000,00 netto

Wkład Funduszy Europejskich:
90%


wykonywanie projektów
Świadectwo energetyczne Kraków | Certyfikat energetyczny Kraków | Świadectwa energetyczne Kraków| Certyfikat energetyczny | Świadectwo charakterystyki energetycznej | Świadectwo energetyczne Wieliczka | Nadzory budowlane | Audyt energetyczny| Charakterystyka energetyczna Kraków | Usługi projektowe Kraków | Termowizja Kraków| Efektywność energetyczna |

Strona może zawierać pliki cookies! Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Więcej informacji tutaj

wykonywanie projektów
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków WIELITERM - Wieliczka, Kraków, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

ocena energetyczna Kraków
Wykonujemy ocenę energetyczną budynków na potrzeby programów:

CZYSTE POWIETRZE

Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

JAWOR

audyt, ocena energetyczna budynku ...

program czyste powietrze
jawor
ocieplenia domów z dopłatą ZDJĘCIA TERMOWIZYJNE

*ZIMA - czas badań termowizyjnych stanu izolacji termicznej budynków.
termowizja

świadectwo energetyczne Myślenice

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego
 tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie świadectwa energetyczne

brutto*
świadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynków o powierzchni do 200m2.
domy energooszczędne Audyt efektywności ekologicznej na potrzeby Funduszu Norweskiego

efektywność ekologiczna dom energooszczędny na potrzeby dofinansowania NF40

 charakterystyka NF40 Projekty tanie świadectwa energetyczne


modelowanie mostków termicznych NF40

   AKTUALNOŚCI


Audyt energetyczny budynku przemysłowego
W ramach projektu FOUNDRYBENCH opracowaliśmy Audyt energetyczny Odlewni JAFAR k. Jasła.
Projekt ocieplenia
Projekt termomodernizacji Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej
świadectwo energetyczne kompleksu przemysłowego
Certyfikat energetyczny kompleksu przemysłowego British American Tobacco - 19 budynków! kubatura 190 000 m3!
Audyt energetyczny Warszawa, audyt remontowy Warszawa
Zespół zabytkowych kamienic na Warszawskiej Starówce - wykonanie Audytów Remontowych


POLECAMY:

dofinansowanie do budynków energooszczędnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFOŚiGW do BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

wg standardu NF40


analiza możliwości racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywności
zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach


ocena energetyczna budynków

PROJEKT NOWY EXPERT
W związku ze stałym podnoszeniem kwalifikacji nasi pracownicy biorą udział w projekcie Nowy Expert
- prowadzonym przez Fundację Poszanowania Energii

projekty domów

projektowanie energooszczędne

świadectwa energetyczne Kraków i Wieliczka
projekty domów

termogramy

statystyka Copyright Wieliterm 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.