certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 565 047


Nadzory budowlane prowadzone przez firm� Wieliterm dotycz� zar�wno budynk�w mieszkaniowych jak i przemys�owych.
Jedn� z najwa�niejszych decyzji dotycz�cych budowy domu jest wyb�r kierownika budowy, kt�ry b�dzie wykonywa� nadzory budowlane i b�dzie pilnowa� prawid�owego wykonania inwestycji przez wybranych wykonawc�w. Kierownik budowy opr�cz standardowego pilnowania poprawno�ci wykonywanej inwestycji pomaga w skompletowaniu wymaganej do odbioru dokumentacji oraz wype�nia najwa�niejszy dla inwestycji dokument czyli dziennik budowy � s� to podstawowe obowi�zki kierownika jakie kryj� si� pod poj�ciem �nadzory budowlane�.
Nadzorowanie przebiegu realizacji budowy mo�e by� wykonywane przez osoby posiadaj�ce uprawnienia do sprawowania nadzory budowlane. Specjali�ci z firmy Wieliterm opr�cz wymaganych ustawowo uprawnie� posiadaj� r�wnie� bogate do�wiadczenie w tego typu dzia�alno�ci. Wykonywali�my nadzory budowlane budynk�w w wojew�dztwie ma�opolskim, a szczeg�lnie w gminach: Krak�w, Wieliczka, Niepo�omice, K�aj, My�lenice, Gd�w, Biskupice.

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa

 

audyty energetyczne

   Polecamy

Nowo�ci w naszej ofercie :

BADANIA TERMOWIZYJNE
Sprawd� stan swojego budynku termowizja

kosztorysy

ANALIZA
EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA

budynku projektowanego

kosztorysy

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


kosztorysy

PROJEKT NOWY EXPERT
W zwi�zku ze sta�ym podnoszeniem kwalifikacji nasi pracownicy bior� udzia� w projekcie Nowy Expert
- prowadzonym przez Fundacj� Poszanowania Energii

kosztorysy

Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.             seriws komputerowy Krak�w, tanie strony www, identyfikacja wizualna w sieci