certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047Nadzory budowlane Krak�wZgodnie z ustaw� Prawo Budowlane Inwestor ma obowi�zek zorganizowania procesu budowlanego i zapewni� nadz�r kierownika budowy posiadaj�cego odpowiednie uprawnienia.

Firma WIELITERM prowadzi g��wnie nadzory budowlane dom�w jednorodzinnych oferuj�c us�ugi kierownika budowy, kt�ry pomaga organizowa� prace budowlane, nadzoruje ich przebieg oraz zajmuje si� odbiorem tych�e prac.

Zatrudnienie do�wiadczonego kierownika budowy zmniejsza ryzyko poniesienia dodatkowych koszt�w zwi�zanych z b��dami i zaniedbaniami wykonawcy rob�t budowlanych.

Decyduj�c si� na nasze us�ugi mo�ecie Pa�stwo liczy� na pe�n� pomoc naszych specjalist�w oraz firm �ci�le z nami wsp�pracuj�cych.

Doradzimy na etapie projektowania budynku, za�atwimy pozwolenie na budow�, skompletujemy dokumentacj�, poprowadzimy budow�, doradzimy wykonawc�w i, co najwa�niejsze, wykonamy to sprawnie i rzetelnie.

Dzia�aj�c zwracamy szczeg�ln� uwag� na to aby budynek by� maksymalnie energooszcz�dny, a zastosowane w nim rozwi�zania gwarantowa�y niskie koszty eksploatacyjne w przysz�o�ci.

Dzi�ki naszej wiedzy i do�wiadczeniu audytor�w energetycznych mo�emy ju� na etapie wyboru projektu domu oszacowa� jego przysz�e koszty eksploatacyjne.


BUDUJ ENERGOOSZCZ�DNIE Z WIELITERM


kierowanie budow�

Przyk�adowe realizacje w kt�rych �wiadczyli�my us�ugi kierownika budowy.


kierownik budowy - Krak�w

Nadz�r nad pracami budowlanymi w Centrum Handlowym "KROKUS" w Krakowie.kierowanik budowy

Nadz�r budowlany prowadzony przez firm� Wieliterm dotyczy zar�wno budynk�w mieszkaniowych jak i przemys�owych.

Jedn� z najwa�niejszych decyzji dotycz�cych budowy domu jest wyb�r kierownika budowy, kt�ry b�dzie wykonywa� nadz�r budowlany i b�dzie pilnowa� prawid�owego wykonania inwestycji przez wybranych wykonawc�w. Kierownik budowy opr�cz standardowego pilnowania poprawno�ci wykonywanej inwestycji pomaga w skompletowaniu wymaganej do odbioru dokumentacji oraz wype�nia najwa�niejszy dla inwestycji dokument czyli dziennik budowy � s� to podstawowe obowi�zki kierownika jakie kryj� si� pod poj�ciem �nadzory budowlane�.

Nadzorowanie przebiegu realizacji budowy mo�e by� wykonywane przez osoby posiadaj�ce uprawnienia do sprawowania nadzory budowlane. Specjali�ci z firmy Wieliterm opr�cz wymaganych ustawowo uprawnie� posiadaj� r�wnie� bogate do�wiadczenie w tego typu dzia�alno�ci. Nadzorowali�my prace budowlane przy budynkach w wojew�dztwie ma�opolskim, a szczeg�lnie w gminach: Krak�w, Wieliczka, Niepo�omice, K�aj, My�lenice, Gd�w, Biskupice.
wykonywanie projekt�w
Us�ugi projektowe Krak�w - stworzenie odpowiedniego projektu budynku zgodnego z obowi�zuj�cymi normami jest niezwykle wa�ne w procesie zapewniania w�a�ciwej efektywno�ci cieplnej, warto zleci� to profesjonalistom.

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJA

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, obowi�zuje dla budynk�w o powierzchni do 200m2. Budynki bez klimatyzacji.

   POLECAMY:


BADANIA TERMOWIZYJNE
Sprawd� stan swojego budynku termowizja

kosztorysy

ANALIZA
EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA

budynku projektowanego

kosztorysy

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


kosztorysy

PROJEKT NOWY EXPERT
W zwi�zku ze sta�ym podnoszeniem kwalifikacji nasi pracownicy bior� udzia� w projekcie Nowy Expert
- prowadzonym przez Fundacj� Poszanowania Energii

kosztorysy

projektowanie energooszcz�dne

Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.