certyfikat energetyczny warszawa
tel: 606 471 235
        698 656 047
Ocena energetyczna budynku na potrzeby programu CZYSTE POWIETRZE - WFO�iGWRuszy� d�ugo oczekiwany program dop�at do termomodernizacji budynk�w jednorodzinnych o nazwie - CZYSTE POWIETRZE.
Wysoko�� dofinansowania termomodernizacji w tym programie zale�y od dochodu na osob� w gospodarstwie domowym:

doch�d 600 z� na osob� uprawnia do zwrotu 90% inwestycji i po�yczki na 10%,
doch�d od 601 do 800 z� na osob� uprawnia do zwrotu 80% inwestycji i po�yczki na 20%,
doch�d 801-1000 z� uprawnia do zwrotu 70% inwestycji i po�yczki na 30%,
doch�d 1001-1200 z� uprawnia do zwrotu 60% inwestycji i po�yczki na 40%,
doch�d 1201-1400 z� uprawnia do zwrotu 50% inwestycji i po�yczki na 50%,
doch�d 1401-1600 z� uprawnia do zwrotu 40% inwestycji i po�yczki na 60%,
doch�d powy�ej 1600 z� uprawnia do zwrotu 30%. inwestycji i po�yczki na 70%. warto�ci inwestycji.
Maksymalny poziom dofinansowania - refundacji to 53 tys. z�., minimalny to 7 tys.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, kt�rgo celem jest zmniejszenie lub unikni�cie emisji py��w i innych zanieczyszcze� wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia si� na wymianie starych piec�w i kot��w na paliwo sta�e oraz termomodernizacji budynk�w jednorodzinnych by efektywnie zarz�dza� energi�. Dzia�ania te nie tylko pomog� chroni� �rodowisko, ale dodatkowo zwi�ksz� domowy bud�et, dzi�ki oszcz�dno�ciom finansowym.
Program skierowany jest do os�b fizycznych b�d�cych w�a�cicielami dom�w jednorodzinnych lub os�b posiadaj�cych zgod� na rozpocz�cie budowy budynku jednorodzinnego.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to mo�liwo�� uzyskania wsparcia finansowego m.in. na:
wymian� starego kot�a grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymian� okien i drzwi czy instalacj� odnawialnych �r�de� energii (w formie preferencyjnej po�yczki).

podstawowe zasady dofinansowania:
Czyste Powietrze � osiem krok�w do dofinansowania.

Zdobycie wiedzy � zapoznaj si� ze szczeg�ami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku, a tak�e regulaminem do naboru.
Zbadanie potrzeb budynku � chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, kt�re powinny by� zosta� okre�lone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFO�iGW przez realizacj� przedsi�wzi�cia.
Wype�nienie i z�o�enie wniosku o dofinansowanie � wa�ne wytyczne w tym zakresie na stronie w�a�ciwego WFO�iGW w tym o li�cie wymaganych dokument�w (np. dokumenty potwierdzaj�ce doch�d)
Po z�o�eniu wniosku � odb�dzie si� wizytacja przedstawiciela WFO�iGW, kt�ra potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku.
Podpisanie umowy o dofinansowanie � WFO�iGW przygotuje umow� po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
Z�o�enie wniosku o p�atno�� � �rodki mog� by� wyp�acone w kilku transzach po realizowaniu poszczeg�lnych etap�w przedsi�wzi�cia. Je�li pojawi� si� zmiany, wyst�p o odpowiednie zmiany w umowie dofinansowania.
Zako�czenie przedsi�wzi�cia � wizyta przedstawiciela WFO�iGW potwierdzi realizacj� przedsi�wzi�cia. Dodatkowo, mo�liwa jest kontrola przedsi�wzi�cia w okresie jego trwa�o�ci (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat.
Rozliczenie przedsi�wzi�cia � nast�pi po pozytywnej weryfikacji przedsi�wzi�cia przez przedstawiciela WFO�iGW.

wykonywanie projekt�w

wykonywanie projekt�w
 wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w wieliterm - wieliczka, krak�w, warszawa, stalowa wola

 

audyty energetyczne


   promocje

cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez klienta, cena dla budynk�w o powierzchni do 200m2.

zdj�cia termowizyjne

 tanie certyfikaty energetyczne 150z� tanie �wiadectwa energetyczne * cena zdj�� domu jednorodzinnego dla kt�rego zlecono wykonanie �wiadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

�wiadectwo energetyczne my�lenice

polecamy:


dofinansowanie do budynk�w energooszcz�dnych nf40

charakterystyka energetyczna
na potrzeby dofinansowania z nfo�igw do budynk�w energooszcz�dnych

wg standardu nf40


analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania

analiza
mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania

alternatywnych system�w zaopatrzenia w energi� - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


ocena energetyczna budynk�w   aktualno�cicharakterystyka energetyczna krak�w
charakterystyka energetyczna - hotel.
projektowana charakterystyka energetyczna krak�w
projektowana charakterystyka energetyczna regionalnego centrum transferu nowoczesnych technologii w kro�nie
charakterystyka energetyczna do projektu budowlanego
projektowana charakterystyka energetyczna do rozbudowy internatu zespo�u szk� ponadgimnazjalnych w my�lenicach

�wiadectwo energetyczne my�lenice

copyright wieliterm 2021. wszystkie prawa zastrze�one.