certyfikat energetyczny warszawa
tel: 606 471 235
        698 656 047
Ocena energetyczna budynku na potrzeby programu RY� - NFO�iGWWreszcie ruszy� d�ugo oczekiwany program dop�at do termomodernizacji budynk�w jednorodzinnych o wdzi�cznej nazwie - RY�
Poprzednie propozycje dofinansowa� skierowanych do Klient�w indywidualnych by�y na tyle ma�o interesuj�ce �e praktycznie z nich nie korzystano. W Narodowym Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej pojawi�a si� jednak propozycja kt�ra powinna spota� sie ze zdecydowanie lepszym przyj�ciem.
Mam tu oczywicie na my�li program RY�, kt�ry przy niewielkich formalno�ciach wspomo�e Klienta indywidualnego dofinansowaniem na poziomie 20%, a w przypadku kompleksowej termomodernizacji, nawet 40%!


Oferujemy wykonanie oceny energetycznej oraz dokumentacji na potrzeby programu RY�

Poni�sze informacje przedstawiono na podstawie strony internetowej NFO�iGW

podstawowe zasady dofinansowania:
beneficjent b�dzie mia� mo�liwo�� decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybieraj�c realizacj� jednego lub kilku element�w, przy zachowaniu w�a�ciwej kolejno�ci prac. po��czenie element�w w zakresie prac termoizolacyjnych b�dzie premiowane wy�sz� dotacj�;
kredyt / po�yczka preferencyjna wraz z dotacj� udzielana b�dzie ��cznie do 100% koszt�w kwalifikowanych przedsi�wzi�cia;
ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w ca�o�ci z dotacji;
dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla �r�de� oze - 15% po 2016 r.);
termoizolacja niekt�rych pojedynczych element�w budynk�w (tj. okien, pod�ogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych �r�de� ciep�a b�dzie dofinansowane wy��cznie w postaci preferencyjnego kredytu / po�yczki; alternatywnie beneficjent mo�e skorzysta� z innych program�w wsparcia �r�de� ciep�a; dla ka�dego rodzaju wykonywanych prac okre�lono minimalny wymagany standard techniczny;
okre�lono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla ka�dego rodzaju prac remontowych;
��czne koszty kredytu / po�yczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;
maksymalny okres finansowania kredytem / po�yczk�: 15 lat;
maksymalny okres realizacji przedsi�wzi�cia: 36 miesi�cy;
dla jednego budynku mo�liwe jest wi�cej ni� jedno dofinansowanie w ramach programu;
beneficjent ma obowi�zek zap�aty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.
gdzie uzyska� dofinansowanie?
za po�rednictwem bank�w:
�rodki udost�pnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredyt�w bankowych i dotacje;
banki zostan� wy�onione zgodnie z zasadami okre�lonymi w prawie ochrony �rodowiska i procedur� opisan� w za��czniku do programu �procedura wyboru bank�w�;
nab�r wniosk�w od os�b fizycznych i innych podmiot�w, w trybie ci�g�ym, prowadzony przez banki, kt�re podpisz� umowy z nfo�igw (terminy zostan� podane po naborze bank�w). za po�rednictwem wfo�igw:
�rodki udost�pnione wfo�igw z przeznaczeniem na udzielenie po�yczek i dotacji;
nab�r wniosk�w od os�b fizycznych i innych podmiot�w, w trybie ci�g�ym, prowadzony przez wojew�dzkie fundusze, kt�re podpisz� umowy z nfo�igw (terminy zostan� podane po naborze wfo�igw).
kto mo�e uzyska� dofinansowanie?
 • Beneficjentami programu mog� by� osoby fizyczne,
 • jednostki samorz�du terytorialnego oraz organizacje pozarz�dowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, ko�cio�y, zwi�zki wyznaniowe), posiadaj�ce prawo w�asno�ci do jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
 • Przez jednorodzinny budynek mieszkalny nale�y rozumie� budynek wolno stoj�cy albo budynek w zabudowie bli�niaczej, szeregowej lub grupowej, stanowi�cy konstrukcyjnie samodzieln� ca�o��, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w po�owie powierzchni ca�kowitej.:
  Na co przeznaczone jest dofinansowanie?
  Dofinansowanie oferowane w programie Ry� obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizacj� instalacji wewn�trznych i wymian� �r�de� ciep�a.
  Finansowane s� nast�puj�ce prace remontowe:
  Grupa I. Prace termoizolacyjne
 • Ocieplenie �cian zewn�trznych;
 • Ocieplenie dachu / stropodachu;
 • Ocieplenie pod�ogi na gruncie / stropu nad nieogrzewan� piwnic�;
 • Wymiana okien, drzwi zewn�trznych, bramy gara�owej.
 • Grupa II. Instalacje wewn�trzne
 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep�a;
 • Instalacja wewn�trzna ogrzewania i ciep�ej wody u�ytkowej.
 • Grupa III. Wymiana �r�de� ciep�a, zastosowanie odnawialnych �r�de� energii cieplnej
 • Instalacja kot�a kondensacyjnego;
 • Instalacja w�z�a cieplnego;
 • Instalacja kot�a na biomas�;
 • Instalacja pompy ciep�a;
 • Instalacja kolektor�w s�onecznych.
 • wykonywanie projekt�w

  wykonywanie projekt�w
   wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w wieliterm - wieliczka, krak�w, warszawa, stalowa wola

   

  audyty energetyczne


     promocje

  cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

   tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
  �wiadectwa energetyczne promocja

  * przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez klienta, cena dla budynk�w o powierzchni do 200m2.

  zdj�cia termowizyjne

   tanie certyfikaty energetyczne 150z� tanie �wiadectwa energetyczne * cena zdj�� domu jednorodzinnego dla kt�rego zlecono wykonanie �wiadectwa energetycznego w naszej firmie.
  termowizja

  �wiadectwo energetyczne my�lenice

  polecamy:


  dofinansowanie do budynk�w energooszcz�dnych nf40

  charakterystyka energetyczna
  na potrzeby dofinansowania z nfo�igw do budynk�w energooszcz�dnych

  wg standardu nf40


  analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania

  analiza
  mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania

  alternatywnych system�w zaopatrzenia w energi� - dla budynku projektowanego

  analiza energetyczna do projektu budowlanego

  analiza efektywno�ci
  zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


  ocena energetyczna budynk�w     aktualno�ci  charakterystyka energetyczna krak�w
  charakterystyka energetyczna - hotel.
  projektowana charakterystyka energetyczna krak�w
  projektowana charakterystyka energetyczna regionalnego centrum transferu nowoczesnych technologii w kro�nie
  charakterystyka energetyczna do projektu budowlanego
  projektowana charakterystyka energetyczna do rozbudowy internatu zespo�u szk� ponadgimnazjalnych w my�lenicach

  �wiadectwo energetyczne my�lenice

  copyright wieliterm 2021. wszystkie prawa zastrze�one.