certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047         Jeste�my nowoczesn� firm� skupiaj�c� grono audytor�w energetycznych, architekt�w oraz specjalist�w z zakresu budownictwa i ogrzewnictwa, posiadamy do�wiadczenie, potencja� zawodowy i �rodki techniczne niezb�dne do �wiadczenia us�ug w zakresie projektowania, sporz�dzania �wiadectw charakterystyki energetycznej oraz audyt�w energetycznych. Specjalizujemy si� w projektach termomodernizacji budynk�w. Nasi specjali�ci s� cz�onkami Ma�opolskiej Okr�gowej Izby In�ynier�w Budownictwa.

Opowiedzialnie i rzetelnie wykonujemy powierzone zadania o czym �wiadczy sta�a wsp�praca z biurami projektowymi, firmami developerskimi, wsp�lnotami mieszkaniowymi oraz lokalnymi samorz�dami.
Dzia�amy na terenie wojew�dztwa ma�opolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz �l�skiego.

W szczeg�owy zakres oferowanych przez nas us�ug wchodz�:
- projektowanie charakterystyk energetycznych,
- audyty termomodernizacyjne i remontowe,
- �wiadectwa charakterystyki energetycznej,
- badania termowizyjne,
- projekty termomodernizacji budynk�w,
- dokumentacja budowlana i pozwolenia na budow�
- us�ugi kierownika budowy,
- obliczenia zapotrzebowania mocy,
- obliczenia wsp�czynnik�w przenikania ciep�a dla przegr�d jednorodnych i niejednorodnych,
- obliczenia zjawisk cieplno-wilgotno�ciowych zachodz�cych w przegrodach (m.in. obliczanie punktu rosy),
- analiza mostk�w termicznych,
- analiza i dob�r materia��w izolacyjnych,
- doradztwo w zakresie budownictwa energooszcz�dnego i odnawialnych �r�de� energii
oraz pozosta�ych opracowa� zwi�zanych z zapotrzebowaniem budynk�w na energi�:
- m.in. autorskie opracowanie: analiza energetyczno-ekonomiczna - umo�liwiaj�ca na etapie wyboru �r�de� energii oszacowanie przysz�ych koszt�w eksploatacji budynku.
- pomoc w odbiorach budynk�w

WIELI TERM posiada oddzia�y w Krakowie (Wieliczce), Warszawie oraz Stalowej Woli. W naszym dorobku mamy kilkaset opracowa� energetycznych budynk�w mieszkalnych jak i przemys�owych.
Szczycimy si� 100%-owym zadowoleniem naszych Klient�w !

Klientom indywidualnym proponujemy fachow� obs�ug� w konkurencyjnych cenach, kr�tkie czasy realizacji oraz mi�� atmosfer� wsp�pracy.

Biurom projektowym oraz architektom zainteresowanym sta�� wsp�prac� gwarantujemy kompletn� obs�ug� w zakresie doradztwa energetycznego, elastyczne warunki i pe�en profesjonalizm �wiadczonych us�ug.

GWARANTUJEMY KONKURENCYJNE CENY

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJA

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, obowi�zuje dla budynk�w o powierzchni do 200m2. Budynki bez klimatyzacji.

   POLECAMY:


BADANIA TERMOWIZYJNE
Sprawd� stan swojego budynku termowizja

kosztorysy

ANALIZA
EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA

budynku projektowanego

kosztorysy

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


kosztorysy

PROJEKT NOWY EXPERT
W zwi�zku ze sta�ym podnoszeniem kwalifikacji nasi pracownicy bior� udzia� w projekcie Nowy Expert
- prowadzonym przez Fundacj� Poszanowania Energii

kosztorysy

projektowanie energooszcz�dne

Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.