efektywno� energetyczna Krak�w
Tel: 606 471 235
        698 656 047
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Za�o�enia do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe Gminy


Ustawa Prawo energetyczne nak�ada na gminy obowi�zek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe na ich obszarze.

Do obowi�zk�w w�jta, burmistrza lub prezydenta miasta nale�y opracowanie projektu za�o�e� do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe.
Gmina realizuje to zadanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z programem ochrony powietrza. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadanie realizowane jest zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowa� i kierunk�w zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projekt za�o�e� do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe powinien by� sporz�dzony na okres co najmniej 15 lat, a nast�pnie aktualizowany nie rzadziej ni� co 3 lata.
Uchwalenie przez gmin� pierwszych za�o�e� do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe lub ich aktualizacja powinny by� zrealizowane w terminie 2 lat od dnia wej�cia w �ycie zmian w ustawie Prawo energetyczne, czyli najp�niej do dnia 11 marca 2012 roku.
Projekt za�o�e� podlega opiniowaniu przez samorz�d wojew�dztwa w zakresie koordynacji wsp�pracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodno�ci z polityk� energetyczn� Pa�stwa.
Projekt za�o�e� do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe wyk�adany jest do publicznego wgl�du na 21 dni i podlega konsultacjom spo�ecznym. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe na obszarze gminy maj� prawo sk�ada� wnioski, zastrze�enia i uwagi do projektu za�o�e�.
Nast�pnie rada gminy uchwala za�o�enia do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe, rozpatruj�c jednocze�nie wnioski, zastrze�enia i uwagi zg�oszone w czasie wy�o�enia projektu za�o�e� do publicznego wgl�du.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne projekt za�o�e� do planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe powinien zwiera�:

ocen� stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe;
przedsi�wzi�cia racjonalizuj�ce u�ytkowanie ciep�a, energii elektrycznej i paliw gazowych;
mo�liwo�ci wykorzystania istniej�cych nadwy�ek i lokalnych zasob�w paliw i energii, z uwzgl�dnieniem energii elektrycznej i ciep�a wytwarzanych w odnawialnych �r�d�ach energii, energii elektrycznej i ciep�a u�ytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciep�a odpadowego z instalacji przemys�owych;
zakres wsp�pracy z innymi gminami.

Je�eli plany przedsi�biorstw energetycznych nie zapewniaj� realizacji przyj�tych przez rad� gminy za�o�e�, w�adze gminy opracowuj� projekt planu zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej cz�ci. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez rad� tej gminy za�o�e� i powinien by� z nim zgodny.
Plan powinien zawiera� propozycje rozwoju i modernizacji poszczeg�lnych system�w zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, propozycje wykorzystania odnawialnych �r�de� energii i wysokosprawnej kogeneracji, harmonogram realizacji zada�, a tak�e przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsi�wzi�� oraz wskazywa� �r�d�o ich finansowania.
wykonywanie projekt�w

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynk�w o powierzchni do 200m2.

ZDJ�CIA TERMOWIZYJNE

 tanie certyfikaty energetyczne 150z� tanie �wiadectwa energetyczne * Cena zdj�� domu jednorodzinnego dla kt�rego zlecono wykonanie �wiadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

�wiadectwo energetyczne My�lenice

   AKTUALNO�CIAudyt energetyczny budynku przemys�owego
W ramach projektu FOUNDRYBENCH opracowali�my Audyt energetyczny Odlewni JAFAR k. Jas�a.
Projekt ocieplenia
Projekt termomodernizacji Instytutu Materia��w i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej
�wiadectwo energetyczne kompleksu przemys�owego
Certyfikat energetyczny kompleksu przemys�owego British American Tobacco - 19 budynk�w! kubatura 190 000 m3!

POLECAMY:


dofinansowanie do budynk�w energooszcz�dnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFO�iGW do BUDYNK�W ENERGOOSZCZ�DNYCH

wg standardu NF40


analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MO�LIWO�CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych system�w zaopatrzenia w energi� - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


ocena energetyczna budynk�w
Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.