efektywnoć energetyczna Kraków
Tel: 606 471 235
        698 656 047
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy


Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze.

Do obowiązków wójta, burmistrza lub prezydenta miasta należy opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Gmina realizuje to zadanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z programem ochrony powietrza. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadanie realizowane jest zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien być sporządzony na okres co najmniej 15 lat, a następnie aktualizowany nie rzadziej niż co 3 lata.
Uchwalenie przez gminę pierwszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub ich aktualizacja powinny być zrealizowane w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie zmian w ustawie Prawo energetyczne, czyli najpóźniej do dnia 11 marca 2012 roku.
Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną Państwa.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wykładany jest do publicznego wglądu na 21 dni i podlega konsultacjom społecznym. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.
Następnie rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zwierać:

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
zakres współpracy z innymi gminami.

Jeżeli plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji przyjętych przez radę gminy założeń, władze gminy opracowują projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i powinien być z nim zgodny.
Plan powinien zawierać propozycje rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, propozycje wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji, harmonogram realizacji zadań, a także przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz wskazywać źródło ich finansowania.
wykonywanie projektów

wykonywanie projektów
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków WIELITERM - Wieliczka, Kraków, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie wiadectwa energetyczne brutto*
wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynków o powierzchni do 200m2.

ZDJĘCIA TERMOWIZYJNE

 tanie certyfikaty energetyczne 150zł tanie wiadectwa energetyczne * Cena zdjęć domu jednorodzinnego dla którego zlecono wykonanie wiadectwa energetycznego w naszej firmie.
termowizja

wiadectwo energetyczne Mylenice

   AKTUALNOŠCIAudyt energetyczny budynku przemysłowego
W ramach projektu FOUNDRYBENCH opracowalimy Audyt energetyczny Odlewni JAFAR k. Jasła.
Projekt ocieplenia
Projekt termomodernizacji Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej
wiadectwo energetyczne kompleksu przemysłowego
Certyfikat energetyczny kompleksu przemysłowego British American Tobacco - 19 budynków! kubatura 190 000 m3!

POLECAMY:


dofinansowanie do budynków energooszczędnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFOŠiGW do BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH

wg standardu NF40


analiza możliwoci racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MOŻLIWOŠCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywnoci
zastosowania alternatywnych Ľródeł energii w budynkach


ocena energetyczna budynków
Copyright Wieliterm 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.