certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047Polecane strony:

Aparatura pomiarowa dla wentylacji
i klimatyzacji:
www.kompartpomiar.pl

usługi projektowePozwolenia na budowę, dokumentacja budowlana, Nieruchomości
www.geohit.com.pl

kosztorysy

www.kosztorysy-krakow.pl

audyt energetyczny
Profesjonalnie wykonane/ świadectwo energetyczne budynku przez Naszą Firmę to coś WIĘCEJ NIŻ TYLKO SLOGAN REKLAMOWY...CO TO JEST CERTYFIKAT ENERGETYCZNY,
ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

     Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

JAKICH BUDYNKÓW DOTYCZY ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

     Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów dyrektywy 2002/91/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 16 grudnia 2002 r. W sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane (dz. u. z 2007 r. nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kwh/(m2•rok);
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

KIEDY POTRZEBUJEMY ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

     Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).
Świadectwo sporządza się w przypadku umów, na podstawie których następuje:
1) przeniesienie własności:

 • a) budynku,
 • b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
 • c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo
  2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
  3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.
  źródło: www.mi.gov.pl

  WYGLĄD ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO

       Poniżej zamieszczamy przykładowy certyfikat energetyczny dla budynku mieszkalnego.
  Poniższe zdjęcia to wynik końcowy przeprowadzonych pomiarów i obliczeń - to właśnie te strony otrzymuje Inwestor, kopię tego dokumentu musimy złożyć razem z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie obiektu do Nadzoru Budowlanego.

  certyfikat energetyczny  certyfikat energetyczny


  JAK DŁUGO WAŻNE JEST ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

       Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
  źródło: www.mi.gov.pl

  JAK WYGLĄDA WYKONANIE ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO? JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ?

  Kontakt z naszą firmą (telefon, email lub wizyta w naszym biurze) w celu umówienia się na spotkanie
  1) przyjazd certyfikatorów energetycznych na obiekt
  2) zapoznanie się z dokumentacją i oględziny budynku, zebranie danych o:

 • instalacji C.O., C.W.U.
 • technologii ścian wewnętrznych, zewnętrznych, stropów, podłogi budynku,
 • rodzaju okien, drzwi,
 • wentylacji,
 • klimatyzacji,
 • ewentualnych dokonanych zmianach np. dotyczących materiałów izolacyjnych, wymiarów okien itp.
  3) wykonanie zdjęć
  4) spisanie danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT
  5) wypożyczenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej
  6) wykonanie certyfikatu i dostawa do Klienta wraz ze zwrotem dokumentacji (typowo do 5 dni roboczych dla domków jednorodzinnych).

  PRAWO BUDOWLANE

       Poniżej znajdą Państwo link do ustawy Prawo Budowlane, której to nowelizacja wprowadziła obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynikający z prawa europejskiego.

  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) - tekst ujednolicony
  USTAWA O ZMIANIE USTAWY z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161 poz. 1279)

  WARUNKI TECHNICZNE

       Poniżej znajdą Państwo linki do Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie


  świadectwo charakterystyki energetycznej

  świadectwo charakterystyki energetycznej

  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

  charakterystyka energetyczna budynku

  Firma WIELITERM wykonuje projekty charakterystyki energetycznej dla budynków nowo projektowanych.
  Charakterystyka energetyczna już na etapie projektowym pozwoli oszacować przyszłe koszty eksploatacyjne budynku.
  Projekty budowlane domów jednorodzinnych są zwolnione z wymogu prawnego posiadania projektowanej charakterystyki energetycznej.

  świadectwo charakterystyki energetycznej

  certyfikaty energetyczne Kraków

  AUDYT ENERGETYCZNY i REMONTOWY NA CELE PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ

  certyfikaty energetyczne Myślenice

  Audyt energetyczny budynku jest pierwszym krokiem na drodze uzyskania dofinansowania do termomodernizacji budynku. Pozwoli on również poznać lepiej słabe strony budynku z punktu widzenia zapotrzebowania na energię. Korzystając z oferty naszej firmy możecie Państwo liczyć na długoletnie doświadczenie naszych pracowników oraz na naszą pomoc podczas całego procesu termomodernizacyjnego.

  świadectwa energetyczne

  certyfikaty energetyczne

  AKTUALNOŚCI I BIEŻĄCE PROJEKTY

  Prezentacja naszych aktualnych prac oraz ciekawe:

  AUDYTY ENERGETYCZNE I REMONTOWE, EKSPERTYZY TERMOWIZYJNE, ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH,
  AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH
  świadectwo energetyczne kompleksu przemysłowego

  Certyfikat energetyczny kompleksu przemysłowego British American Tobacco - kubatura łączna 190 000 m3!


  Audyt energetyczny Warszawa, audyt remontowy Warszawa

  Zespół zabytkowych kamienic na Warszawskiej Starówce - wykonanie Audytów Remontowych


  audyt energetyczny Zespołu Szkół Zawodowych w Dębicy

  Audyt energetyczny Zespołu Szkół Zawodowych w Dębicy - kubatura 40 000 m3


  świadectwo energetyczne Myślenice

  BUDYNKI JEDNORODZINNE


                 świadectwo energetyczne - Wieliczka

  Świadectwo energetyczne - Inwestor prywatny. Okolice Wieliczki. Ogrzewanie gruntową pompą ciepła, rekuperator
  - najniższe zapotrzebowanie na energię z dotychczas certyfikowanych przez naszą firmę - GRATULUJEMY!

  świadectwa energetyczne Kraków i Wieliczka

  projekty domów

  Świadectwa energetyczne domów jednorodzinnych wykonane dla inwestorów prywatnych i developerów
  Kraków, Wieliczka, Zabierzów, Myślenice, Niepołomice, Bochnia, Zakopane, Stalowa Wola i wiele innych

  okresowe przeglądy techniczne budynków

  Świadectwo charakterystyki energetycznej

  Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.
  Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

  Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

  Kiedy wymagane jest posiadanie certyfikatu energetycznego budynku

  Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich

 • nowopowstałych nieruchomości oraz
 • używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także
 • dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna.

 • Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).
  Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).

  Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

  Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów dyrektywy 2002/91/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 16 grudnia 2002 r. W sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane (dz. u. z 2007 r. nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

  Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

  Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kwh/(m2•rok);

 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 • Audyt energetyczny

  Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, którego celem jest wskazanie najbardziej efektywnego, szczególnie z punktu widzenia poniesionych kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz uzyskanej oszczędności energii, Audyt energetyczny wyznacza również założenia do przyszłego projektu budowlanego w oparciu o który zostaną wykonane prace usprawniające jakie wskaże audyt energetyczny.
  Analiza energetyczno-ekonomiczna przedsięwzięcia pozwala na uzyskanie maksimum oszczędności minimalnym kosztem dzięki czemu w stosunkowo krótkim czasie poniesione wydatki zwracają się inwestorowi, który wykonał uprzednio audyt energetyczny.
  W związku z prowadzoną w Europie polityką obniżania zużycia energii, a co za tym idzie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, każdy budynek mieszkalny dla którego został wykonany audyt energetyczny może liczyć na dofinansowanie do planowanego przedsięwzięci a termomodernizacyjnego – tzw. premii termomodernizacyjnej.
  Firma Wieliterm wykona audyt energetyczny dla każdego typu budynku (mieszkalne jedno i wielorodzinne, użyteczności publicznej, przemysłowe…)

  Badania termowizyjne - TERMOWIZJA

  Termografia w podczerwieni jest techniką zobrazowania i rejestracji pól temperatury powierzchni badanych obiektów dzięki detekcji promieniowania podczerwonego od nich pochodzącego.
  Otrzymywany jest w rezultacie pomiaru tzw. termogram, czyli obraz, na którym w wybranej palecie barw lub w odcieniach szarości odwzorowane jest pole temperatury.
  Badanie termowizyjne budynku jest bardzo skutecznym narzędziem do wykrywania ukrytych wad budynków i instalacji. Termowizja to również nowoczesna, bezinwazyjna metoda pomiarowa.
  Ścisłe przestrzeganie zasad wykonywania badań termowizyjnych jest niezbędne dla właściwego sporządzenia i właściwej interpretacji termogramów.


  Usługi projektowe - Architekt

  Dobry projekt budowlany domu to dla przyszłych użytkowników gwarancja zadowolenia na lata. Dobrze zaprojektowany i wykonany budynek powinien zaspokajać zarówno oczekiwania estetyczne, jak i gwarantować racjonalne koszty eksploatacji w przyszłości.
  Projekty budowlane realizowane przez naszych architektów cechuje dbałość o

  wykonywanie projektów

  wykonywanie projektów
   Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków WIELITERM - Wieliczka, Kraków, Warszawa, Stalowa Wola

   

  audyty energetyczne


     PROMOCJA

  Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

   tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie świadectwa energetyczne brutto*
  świadectwa energetyczne promocja

  * przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, obowiązuje dla budynków o powierzchni do 200m2. Budynki bez klimatyzacji.

  Nowości w ofercie :

  BADANIA TERMOWIZYJNE
  Sprawdź stan swojego budynku termowizja

  kosztorysy

  ANALIZA
  EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA

  budynku projektowanego

  kosztorysy

  Analiza efektywności
  zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach


  kosztorysy

  PROJEKT NOWY EXPERT
  W związku ze stałym podnoszeniem kwalifikacji nasi pracownicy biorą udział w projekcie Nowy Expert
  - prowadzonym przez Fundację Poszanowania Energii

  kosztorysy

  Copyright Wieliterm 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.             seriws komputerowy Kraków, tanie strony www, identyfikacja wizualna w sieci