certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 565 047


�wiadectwo charakterystyki energetycznej

�wiadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, kt�ry zawiera wyniki analizy zapotrzebowania na energi� konkretnego budynku. Wydawane jest ono przez upowa�nion� do tego jednostk� certyfikuj�c�. Po zmianach w uwarunkowaniach prawnych, od 2009 roku stanowi niezb�dny czynnik decyduj�cy o oddaniu nowego budynku do eksploatacji. Dokument ten wymagany jest r�wnie� w sytuacji, gdy istniej�cy ju� obiekt staje si� przedmiotem wynajmu lub sprzeda�y, b�d� zosta� na tyle zmodyfikowany, by na skutek remontu jego charakterystyka energetyczna uleg�a zmianie.

W kwestii przygotowania �wiadectwa charakterystyki energetycznej zapraszamy do firmy Wieliterm. Dysponujemy kompetencjami i uprawnieniami pozwalaj�cymi nam na wydawanie pe�noprawnych certyfikat�w. Zaufa�o nam ju� szerokie grono Klient�w, w pe�ni usatysfakcjonowanych wsp�prac� z nasz� firm�. Ka�de �wiadectwo energetyczne jest wynikiem skrupulatnych bada�, a nasze czynno�ci wykonujemy na tyle sprawnie i profesjonalnie, by zawsze dotrzymywa� za�o�onych termin�w i warunk�w umowy. Odzwierciedleniem naszej rzetelno�ci oraz zaanga�owania mo�e by� sta�a wsp�praca Wieliterm z biurami projektowymi, firmami developerskimi oraz lokalnymi samorz�dami.

Dzia�amy na terenie wojew�dztwa ma�opolskiego, podkarpackiego, �l�skiego oraz mazowieckiego, tak wi�c wydawane przez naszych specjalist�w �wiadectwa charakterystyki energetycznej mog� Pa�stwo uzyska� szybko, sprawnie i co wa�ne, na preferencyjnych warunkach finansowych. Zapraszamy do Wieliterm!

wykonywanie projekt�w
�wiadectwo energetyczne Wieliczka - Unia Europejska promuje efektywne wykorzystanie energii sprzyjaj�ce ekologii i mniejszym wydatkom, wynikiem wprowadzanych prze ni� dyrektyw jest w�a�nie �wiadectwo energetyczne okre�laj�ce szacunkowe zapotrzebowanie budynku na energi�.

Charakterystyka energetyczna Krak�w - powinna powsta� ju� na etapie projektowania i by� cz�ci� projektu budowlanego budynku.

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa

 

audyty energetyczne

   PROMOCJA

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, obowi�zuje dla budynk�w o powierzchni do 200m2. Budynki bez klimatyzacji.

   POLECAMY:


Nowo�ci w naszej ofercie :

BADANIA TERMOWIZYJNE
Sprawd� stan swojego budynku termowizja

kosztorysy

ANALIZA
EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA

budynku projektowanego

kosztorysy

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


kosztorysy

PROJEKT NOWY EXPERT
W zwi�zku ze sta�ym podnoszeniem kwalifikacji nasi pracownicy bior� udzia� w projekcie Nowy Expert
- prowadzonym przez Fundacj� Poszanowania Energii

kosztorysy

Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.             seriws komputerowy Krak�w, tanie strony www, identyfikacja wizualna w sieci