certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047

�wiadectwo energetyczne Wieliczka

�wiadectwo energetyczne jest w Wieliczce certyfikatem stwierdzaj�cym zapotrzebowanie na energi� ciepln� niezb�dn� do funkcjonowania budynku. Obejmuje ono dok�adne wyliczenie kilku warto�ci sk�adowych to jest energii do ogrzewania, przygotowania ciep�ej wody u�ytkowej oraz w niekt�rych przypadkach wentylacji i klimatyzacji.

�wiadectwo energetyczne Wieliczka bierze pod uwag� r�ne �r�d�a wydatkowania energii przez budynek, np. dla budynk�w u�yteczno�ci publicznej bierze si� r�wnie� pod uwag� zapotrzebowanie na energi� elektryczn� niezb�dn� do o�wietlenia budynku. Jest dokumentem niezb�dnym na etapie zako�czenia budynku i starania si� o pozwolenie na u�ytkowanie.

Dla budynk�w wynajmowanych lub sprzedawanych na rynku wt�rnym r�wnie� istnieje potrzeba posiadania odpowiednich dokument�w. Je�eli budynek zostaje poddany przebudowie i w zwi�zku z tym zmienia si� jego charakterystyka energetyczna to r�wnie� nale�y zleci� przygotowanie odpowiednich odkument�w �wiadcz�cych o poziomie efektywno�ci energetycznej.

Firma Wieliterm oferuje w Wieliczce �wiadectwa energetyczne dla ka�dego rodzaju budynku. Profesjonalizm naszych us�ug w po��czeniu z bardzo bogatym do�wiadczeniem gwarantuje, �e opracowane przez nas certyfikaty s� wiarygodnym i rzetelnym �r�d�em informacji o stanie Pa�stwa budynku.

Wydawaniem �wiadectw energetycznych zajmuj� si� osoby posiadaj�ce specjalne uprawienia do ich wykonywania, lista takich os�b znajduje si� na stronie Ministerstwa Infrastruktury, Nasi specjali�ci r�wnie� posiadaj� te uprawnienia tak wi�c decyduj�c si� na nasze us�ugi macie Pa�stwo pewno��, �e korzystacie z legalnie dzia�aj�cej firmy w przeciwie�stwie do wielu dzia�aj�cych na rynku. Z naszych obowi�zk�w wywi�zujemy si� rzetelnie i terminowo, oferujemy niskie ceny i bardzo mi�� wsp�prac� , setki inwestor�w zaufa�o firmie Wieliterm.wykonywanie projekt�w
Certyfikat energetyczny - obejmuje szacunkowe dane dotycz�ce zapotrzebowania budynku na energi�, zosta� wprowadzony w wyniku dyrektyw Unii Europejskiej zwi�zanych z efektywno�ci� ciepln� budynk�w.

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJA

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, obowi�zuje dla budynk�w o powierzchni do 200m2. Budynki bez klimatyzacji.

   POLECAMY:


BADANIA TERMOWIZYJNE
Sprawd� stan swojego budynku termowizja

us�ugi projektowe Wieliczka

ANALIZA
EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA

budynku projektowanego

biuro projektowe Stalowa Wola

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


architekt Krak�w

PROJEKT NOWY EXPERT
W zwi�zku ze sta�ym podnoszeniem kwalifikacji nasi pracownicy bior� udzia� w projekcie Nowy Expert
- prowadzonym przez Fundacj� Poszanowania Energii

projekt przebudowy

projektowanie energooszcz�dne

Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.