certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047
CO TO JEST CERTYFIKAT ENERGETYCZNY,
ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

certyfikaty energetyczne

Pomimo szerokiej grupy osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zdecydowanie zalecamy korzystanie z usług audytorów energetycznych wykonujących również audyty energetyczne - gdyż te w odróżnieniu od świadectw energetycznych podlegają weryfikacji (tak więc i umiejętności oceny energetycznej takich osób są stale weryfikowane).
Tylko wtedy mają Państwo pewność prawidłowo obliczonego zapotrzebowania energetycznego.
Wszelkie gwarancje firm konkurencyjnych nie odrzucenia świadectw przez Nadzór Budowlany są niczym więcej jak tylko chwytem reklamowym bazującym na niewiedzy Klientów - Nadzór Budowlany nie weryfikuje obliczeń świadectw charakterystyki energetycznej!


     Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

JAKICH BUDYNKÓW DOTYCZY ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

     Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów dyrektywy 2002/91/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 16 grudnia 2002 r. W sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – prawo budowlane (dz. u. z 2007 r. nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kwh/(m2•rok);
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

KIEDY POTRZEBUJEMY ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

     Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).
Świadectwo sporządza się w przypadku umów, na podstawie których następuje:
1) przeniesienie własności:

  • a) budynku,
  • b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
  • c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo

2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.
źródło:

www.mi.gov.pl

WYGLĄD ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO

     Poniżej zamieszczamy przykładowy certyfikat energetyczny dla budynku mieszkalnego.
Poniższe zdjęcia to wynik końcowy przeprowadzonych pomiarów i obliczeń - to właśnie te strony otrzymuje Inwestor, kopię tego dokumentu musimy złożyć razem z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie obiektu do Nadzoru Budowlanego.

certyfikat energetyczny  certyfikat energetyczny


JAK DŁUGO WAŻNE JEST ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE?

     Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
źródło:

www.mi.gov.pl

JAK WYGLĄDA WYKONANIE ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO? JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ?

Kontakt z naszą firmą (telefon, email lub wizyta w naszym biurze) w celu umówienia się na spotkanie
1) przyjazd certyfikatorów energetycznych na obiekt
2) zapoznanie się z dokumentacją i oględziny budynku, zebranie danych o:

  • instalacji C.O., C.W.U.
  • technologii ścian wewnętrznych, zewnętrznych, stropów, podłogi budynku,
  • rodzaju okien, drzwi,
  • wentylacji,
  • klimatyzacji,
  • ewentualnych dokonanych zmianach np. dotyczących materiałów izolacyjnych, wymiarów okien itp.

3) wykonanie zdjęć
4) spisanie danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT
5) wypożyczenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej
6) wykonanie certyfikatu i dostawa do Klienta wraz ze zwrotem dokumentacji (typowo do 5 dni roboczych dla domków jednorodzinnych).

PRAWO BUDOWLANE

     Poniżej znajdą Państwo link do ustawy Prawo Budowlane, której to nowelizacja wprowadziła obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynikający z prawa europejskiego.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) - tekst ujednolicony
USTAWA O ZMIANIE USTAWY z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 161 poz. 1279)

WARUNKI TECHNICZNE

     Poniżej znajdą Państwo linki do Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie


Projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków...


wykonywanie projektów

wykonywanie projektów
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynków WIELITERM - Wieliczka, Kraków, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJA

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250zł tanie świadectwa energetyczne brutto*
świadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, obowiązuje dla budynków o powierzchni do 200m2. Budynki bez klimatyzacji.

   POLECAMY:


BADANIA TERMOWIZYJNE
Sprawdź stan swojego budynku termowizja

kosztorysy

ANALIZA
EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA

budynku projektowanego

kosztorysy

Analiza efektywności
zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach


kosztorysy

PROJEKT NOWY EXPERT
W związku ze stałym podnoszeniem kwalifikacji nasi pracownicy biorą udział w projekcie Nowy Expert
- prowadzonym przez Fundację Poszanowania Energii

kosztorysy

projektowanie energooszczędne

Copyright Wieliterm 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.             seriws komputerowy Kraków, tanie strony www, identyfikacja wizualna w sieci