certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047
CO TO JEST CERTYFIKAT ENERGETYCZNY,
�WIADECTWO ENERGETYCZNE?

certyfikaty energetyczne

Pomimo szerokiej grupy os�b uprawnionych do sporz�dzania �wiadectw charakterystyki energetycznej zdecydowanie zalecamy korzystanie z us�ug audytor�w energetycznych wykonuj�cych r�wnie� audyty energetyczne - gdy� te w odr�nieniu od �wiadectw energetycznych podlegaj� weryfikacji (tak wi�c i umiej�tno�ci oceny energetycznej takich os�b s� stale weryfikowane).
Tylko wtedy maj� Pa�stwo pewno�� prawid�owo obliczonego zapotrzebowania energetycznego.
Wszelkie gwarancje firm konkurencyjnych nie odrzucenia �wiadectw przez Nadz�r Budowlany s� niczym wi�cej jak tylko chwytem reklamowym bazuj�cym na niewiedzy Klient�w - Nadz�r Budowlany nie weryfikuje oblicze� �wiadectw charakterystyki energetycznej!


     Jest to dokument, kt�ry okre�la wielko�� zapotrzebowania na energi� niezb�dn� do zaspokojenia potrzeb zwi�zanych z u�ytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciep�ej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynk�w u�yteczno�ci publicznej r�wnie� o�wietlenia. Dla potrzeb sporz�dzenia charakterystyki energetycznej budynk�w przemys�owych i magazynowych nie uwzgl�dnia si� ilo�ci energii dostarczanej do tych budynk�w dla cel�w technologiczno-produkcyjnych. W �wiadectwie ocenia si� wielko�� zapotrzebowania na energi� wynikaj�cego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego system�w instalacyjnych, czyli na podstawie jego sta�ych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zu�ycia energii gdy� trudno podda� obiektywnej ocenie spos�b u�ytkowania budynku przez jego u�ytkownik�w.

Obowi�zek posiadania �wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub cz�ci budynku stanowi�cej samodzieln� ca�o�� techniczno-u�ytkow� wynika z prawa europejskiego. Zobowi�zania pa�stw cz�onkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynk�w zosta�y wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizacj� ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowi�zku sporz�dzania �wiadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwi�kszanie �wiadomo�ci spo�ecznej w zakresie mo�liwo�ci uzyskania oszcz�dno�ci energii w budownictwie. Dzi�ki informacjom zawartym w �wiadectwie w�a�ciciel, najemca lub u�ytkownik b�dzie m�g� okre�li� orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energi�, a tym samym koszt utrzymania zwi�zany z zapotrzebowaniem na energi�.

Od 1 stycznia 2009 �wiadectwo charakterystyki energetycznej jest obowi�zkowe dla wszystkich nowopowsta�ych nieruchomo�ci oraz u�ywanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a tak�e dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uleg�a jego charakterystyka energetyczna. �wiadectwo jest sporz�dzane na podstawie oceny energetycznej, polegaj�cej na okre�leniu wielu r�nych parametr�w energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).

Podstaw� do sporz�dzenia �wiadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, okre�lona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniej�cego, je�li brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbi�r danych i wska�nik�w energetycznych budynku dotycz�cych obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energi� na cele centralnego ogrzewania, ciep�ej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku u�yteczno�ci publicznej tak�e o�wietlenia.

JAKICH BUDYNK�W DOTYCZY �WIADECTWO ENERGETYCZNE?

     Obowi�zek sporz�dzania �wiadectw charakterystyki energetycznej budynk�w wynika z przepis�w dyrektywy 2002/91/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 16 grudnia 2002 r. W sprawie charakterystyki energetycznej budynk�w. Polska jest obowi�zana do wprowadzenia przepis�w niezb�dnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepis�w unijnych dokonano poprzez ustaw� z dnia 19 wrze�nia 2007 r. o zmianie ustawy � prawo budowlane (dz. u. z 2007 r. nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Od 1 stycznia 2009 r. �wiadectwa charakterystyki s� obowi�zkowe dla ka�dego budynku oddawanego do u�ytkowania oraz budynku podlegaj�cemu zbyciu lub najmowi, a tak�e w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uleg�a zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepis�w tych nie stosuje si� jedynie do budynk�w:
- podlegaj�cych ochronie na podstawie przepis�w o ochronie zabytk�w i opiece nad zabytkami;
- u�ywanych jako miejsca kultu i do dzia�alno�ci religijnej;
- przeznaczonych do u�ytkowania w czasie nie d�u�szym ni� 2 lata;
- niemieszkalnych s�u��cych gospodarce rolnej;
- przemys�owych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energi� nie wi�kszym ni� 50 kwh/(m2�rok);
- mieszkalnych przeznaczonych do u�ytkowania nie d�u�ej ni� 4 miesi�ce w roku;
- wolnostoj�cych o powierzchni u�ytkowej poni�ej 50 m2.

KIEDY POTRZEBUJEMY �WIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

     Od 1 stycznia 2009 r. �wiadectwa charakterystyki s� obowi�zkowe dla ka�dego budynku oddawanego do u�ytkowania oraz budynku podlegaj�cemu zbyciu lub najmowi, a tak�e w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uleg�a zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Kopi� �wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowi�zany do��czy� do zawiadomienia o zako�czeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na u�ytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).
�wiadectwo sporz�dza si� w przypadku um�w, na podstawie kt�rych nast�puje:
1) przeniesienie w�asno�ci:

  • a) budynku,
  • b) lokalu mieszkalnego, z wyj�tkiem przeniesienia w�asno�ci lokalu na podstawie umowy zawartej mi�dzy osob�, kt�rej przys�uguje sp�dzielcze prawo do lokalu, a sp�dzielni� mieszkaniow� lub
  • c) b�d�cej nieruchomo�ci� cz�ci budynku stanowi�cej samodzieln� ca�o�� techniczno-u�ytkow�, albo

2) zbycie sp�dzielczego w�asno�ciowego prawa do lokalu � zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie �wiadectwo charakterystyki energetycznej;
3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub cz�ci budynku stanowi�cej samodzieln� ca�o�� techniczno-u�ytkow� - wynajmuj�cy udost�pnia najemcy odpowiednie �wiadectwo charakterystyki energetycznej.
�r�d�o:

www.mi.gov.pl

WYGL�D �WIADECTWA ENERGETYCZNEGO

     Poni�ej zamieszczamy przyk�adowy certyfikat energetyczny dla budynku mieszkalnego.
Poni�sze zdj�cia to wynik ko�cowy przeprowadzonych pomiar�w i oblicze� - to w�a�nie te strony otrzymuje Inwestor, kopi� tego dokumentu musimy z�o�y� razem z wnioskiem o pozwolenie na u�ytkowanie obiektu do Nadzoru Budowlanego.

certyfikat energetyczny  certyfikat energetyczny


JAK D�UGO WA�NE JEST �WIADECTWO ENERGETYCZNE?

     �wiadectwo charakterystyki energetycznej jest wa�ne 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie rob�t budowlanych, w wyniku kt�rych zmianie uleg�aby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia rob�t budowlanych, w wyniku kt�rych nast�pi�a zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczno�� sporz�dzenia nowego �wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
�r�d�o:

www.mi.gov.pl

JAK WYGL�DA WYKONANIE �WIADECTWA ENERGETYCZNEGO? JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWA�?

Kontakt z nasz� firm� (telefon, email lub wizyta w naszym biurze) w celu um�wienia si� na spotkanie
1) przyjazd certyfikator�w energetycznych na obiekt
2) zapoznanie si� z dokumentacj� i ogl�dziny budynku, zebranie danych o:

  • instalacji C.O., C.W.U.
  • technologii �cian wewn�trznych, zewn�trznych, strop�w, pod�ogi budynku,
  • rodzaju okien, drzwi,
  • wentylacji,
  • klimatyzacji,
  • ewentualnych dokonanych zmianach np. dotycz�cych materia��w izolacyjnych, wymiar�w okien itp.

3) wykonanie zdj��
4) spisanie danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT
5) wypo�yczenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej
6) wykonanie certyfikatu i dostawa do Klienta wraz ze zwrotem dokumentacji (typowo do 5 dni roboczych dla domk�w jednorodzinnych).

PRAWO BUDOWLANE

     Poni�ej znajd� Pa�stwo link do ustawy Prawo Budowlane, kt�rej to nowelizacja wprowadzi�a obowi�zek posiadania �wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub cz�ci budynku stanowi�cej samodzieln� ca�o�� techniczno-u�ytkow� wynikaj�cy z prawa europejskiego.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) - tekst ujednolicony
USTAWA O ZMIANIE USTAWY z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. Nr 161 poz. 1279)

WARUNKI TECHNICZNE

     Poni�ej znajd� Pa�stwo linki do Warunk�w Technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.
ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk�w technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunk�w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunk�w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunk�w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie


Projekt za�o�e� projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynk�w...


wykonywanie projekt�w

wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJA

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, obowi�zuje dla budynk�w o powierzchni do 200m2. Budynki bez klimatyzacji.

   POLECAMY:


BADANIA TERMOWIZYJNE
Sprawd� stan swojego budynku termowizja

kosztorysy

ANALIZA
EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA

budynku projektowanego

kosztorysy

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


kosztorysy

PROJEKT NOWY EXPERT
W zwi�zku ze sta�ym podnoszeniem kwalifikacji nasi pracownicy bior� udzia� w projekcie Nowy Expert
- prowadzonym przez Fundacj� Poszanowania Energii

kosztorysy

projektowanie energooszcz�dne

Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.             seriws komputerowy Krak�w, tanie strony www, identyfikacja wizualna w sieci