certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047

Us�ugi projektowe Krak�w

Firma WIELITERM oferuje szereg us�ug projektowych w zakresie budownictwa mieszkalnego i us�ugowego dla budynk�w nowoprojektowanych jak i poddawanych remontom (przebudowy, rozbudowy), modernizacji i termomodernizacji. Us�ugi projektowe i doradcze oferowane przez nasz� firm� cechuje profesjonalizm i wysoka jako��.

Nasi architekci ch�tnie pomog� Pa�stwu zaprojektowa� wymarzony, a przy tym energooszcz�dny dom.
Wa�ne jest, aby ju� na etapie projektowania podejmowane byly decyzje dotycz�ce zastosowania energooszcz�dnych rozwi�za� w budynku. Architekci i doradcy energetyczni przedstawi� Pa�stwu symulacje zasadnosci zastosowa� nowoczesnych instalacji typu wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla czy te� zainstalowanie pompy ciepla jako gl�wnego �r�dla ogrzewania. Wsp�lna praca Pa�staw i naszych ekspert�w pozwoli na zaprojektowanie budynku optymalnie dostosowanego do Pa�stwa wymaga� oraz o mo�liwie jak najni�szych po�niejszych kosztach u�ytkowania.


wykonywanie projekt�w
Termowizja Krak�w - badanie termowizyjne pozwala znale�� wszelkie punkty budynku os�abiaj�ce efektywno�� energetyczn� poprzez nadmierne ubytki ciep�a na zewn�trz.


wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJA

Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego

 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, obowi�zuje dla budynk�w o powierzchni do 200m2. Budynki bez klimatyzacji.

   POLECAMY:


BADANIA TERMOWIZYJNE
Sprawd� stan swojego budynku termowizja

us�ugi projektowe Wieliczka

ANALIZA
EKONOMICZNO-ENERGETYCZNA

budynku projektowanego

biuro projektowe Stalowa Wola

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


architekt Krak�w

PROJEKT NOWY EXPERT
W zwi�zku ze sta�ym podnoszeniem kwalifikacji nasi pracownicy bior� udzia� w projekcie Nowy Expert
- prowadzonym przez Fundacj� Poszanowania Energii

projekt przebudowy

projektowanie energooszcz�dne

Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.