certyfikat energetyczny Warszawa
Tel: 606 471 235
        698 656 047

Oferowane US�UGI PROJEKTOWE

Jeste�my m�od�, dynamiczn� pracowni� projektow� zapewniaj�c� kompleksow� obs�ug� planowanych przez Pa�stwa inwestycji budowlanych.
Tworzymy budynki atrakcyjne wizualnie, przyjazne dla mieszka�c�w, przy r�wnoczesnym uwzgl�dnieniu czynnik�w ekonomicznych na etapie tworzenia jak i etapie p�niejszej eksploatacji.
Do�wiadczenie naszych audytor�w energetycznych pozwala nam na tworzenie racjonalnych projekt�w budynk�w energooszcz�dnych.
Wykonujemy wielobran�owe dokumentacje projektowe obiekt�w o r�nej skali i funkcji wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych prawem dokument�w formalno - prawnych niezb�dnych do rozpocz�cia prac projektowych oraz otrzymania pozwolenia na budow�.

* Specjalizujemy si� w projektach termomodernizacji budynk�w wielorodzinnych i u�ytecznoci publicznej oraz
* w projektach energooszcz�dnych budynk�w mieszkalnych


projekt termomodernizacji

Przyk�adowe projekty wykonane przez firm� WIELI TERM.


projekt termomodernizacji Krak�w

Projekt termomodernizacji budynku Instytutu Materia��w i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej.
us�ugi projektowe Krak�w

Projekt termomodernizacji wraz z projektem wzmocnienia �cian wykonanych w technologii wielkiej p�yty Wk-70.wykonywanie projekt�w
 Wieliterm - certyfikaty energetyczne budynk�w WIELITERM - Wieliczka, Krak�w, Warszawa, Stalowa Wola

 

audyty energetyczne


   PROMOCJE

dom energooszcz�dny na potrzeby dofinansowania NF40

 charakterystyka NF40 Projekty tanie �wiadectwa energetyczne


domy energooszcz�dne Cena certyfikatu energetycznego domu jednorodzinnego
 tanie certyfikaty energetyczne 250z� tanie �wiadectwa energetyczne

brutto*
�wiadectwa energetyczne promocja

* przy dostarczeniu dokumentacji budynku przez Klienta, cena dla budynk�w o powierzchni do 200m2.
modelowanie mostk�w termicznych NF40

ZDJ�CIA TERMOWIZYJNE

*WIOSNA - Zako�czyli�my w tym sezonie wykonywanie bada� termowizyjnych stanu izolacji termicznej budynk�w.
termowizja

�wiadectwo energetyczne My�lenice

POLECAMY:


dofinansowanie do budynk�w energooszcz�dnych NF40

Charakterystyka energetyczna
na POTRZEBY DOFINANSOWANIA z NFO�iGW do BUDYNK�W ENERGOOSZCZ�DNYCH

wg standardu NF40


analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania

ANALIZA
MO�LIWO�CI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

alternatywnych system�w zaopatrzenia w energi� - dla budynku projektowanego

analiza energetyczna do projektu budowlanego

Analiza efektywno�ci
zastosowania alternatywnych �r�de� energii w budynkach


ocena energetyczna budynk�w

Copyright Wieliterm 2021. Wszystkie prawa zastrze�one.